CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVEKIÍRJA 2022. ÉVRE A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSIÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, 

  • akik Csókakőn állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
  • teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
  • mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
  • osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
  • külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje
2021. november 05. (péntek)

A pályázat kötelező mellékletei
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.
b) Hatósági igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élőkről (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)
c) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről. (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mellékletek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és elutasításra kerül.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 22/583-022 telefonszámon kérhető.

Csókakő Községi Önkormányzat