CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/1998.(XII.10.) számú rendelete

a község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati rendjéről

(az 5/2000.(IV.1) számú rendelettel egységes szerkezetben)

Csókakő Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a.)pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat jelképei

1.§

Csókakő község Önkormányzata: a község fennállásának 700 éves évfordulója tiszteletére, a település múltját és jelenét jelképező címert és zászlót fogadott el.

A címer leírása

2.§

(1) A címer szöveges heraldikai leírását és annak magyarázatát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A címer -- színes változatát

-     kontúrrajzát

-     fekete -- fehér színjelzett raját a rendelet 2. / 3. / 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

 

A címer használatának köre és szabályai

3.§

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő jelképét a következő esetekben lehet használni:

a.)    az önkormányzat körpecsétjén, ami maximum 35 mm átmérőjű, CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1998 körirattal van ellátva.

b.)    Az önkormányzat zászlaján és lobogóján, a címer eredeti színeiben,

c.)    Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, borítékján, illetve névjegykártyáján /a címer kontúrrajzát/,

d.)    Fejér megye telefonkönyvében a Polgármesteri Hivatal száma mellett /címer kontúrrajzát/,

e.)    Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken,

f.)      A Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál /festett vagy zománcozott táblán/

g.)    A polgármesteri hivatal helyiségében valamint más protokolláris célt szolgáló helyiségekben /címer színes nyomatát bekeretezve/

h.)    Az önkormányzat más intézményeinek bejáratánál illetve vezetőinek irodáiban /az előző két bekezdésben megegyező formában/,

i.)      A községi emléktáblákon valamint az I. és II világháborús emlékműveken /címer kőből vagy műkőből faragott esetleg fémből öntött változatát/,

j.)      A község tájékoztató térképén és a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határt jelző táblákon /festett színes változatban/,

k.)    Az önkormányzat és szervei által megjelentetett: település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4.§

(1) A 3.§ (1) bekezdésének pontjaiban meghatározottakon kívül más jogi vagy magánszemély számára az önkormányzat címerének használatát /kérelemre/ a Képviselő-testület engedélyezheti:

a.)    boroscimkéken amely csak eredeti csókakői termett palackozott borokat jelöl,

b.)    a községet illetve a környező tájat ábrázoló képeslapokon és emléktárgyakon.

(2) A címert arra méltatlan tárgyakon használni tilos!

(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni, melyet az önkormányzat esetenként határoz meg.

5.§

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

-     a kérelmező megnevezését, címét

-     a címerhasználat célját,

-     az előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/,

-     a címer anyagát,

-     a terjesztés illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

-     a használat időtartamát,

-     a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajzát, leírását, kényképmásolatát stb./,

-     a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

-     az engedélyes nevét, címét,

-     az engedélyezett felhasználás célját,

-     az előállításra engedélyezett mennyiségét, ű

-     a címer anyagát,

-     a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,

-     a terjesztés, forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

-     a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

-     amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

6.§

(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű legyen, hogy az ne  sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színeiben való ábrázolására, akkor az csak hordozó tárgy anyagának /fa, fém, bőr, kerámia stb./ színében de a heraldika szabályaiban szereplő színjelzéssel /sávozással/, vagy csak a címer kontúrrajzával való ábrázolással történhet.

A zászló leírása

7.§

A zászló és lobogó szöveges leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A zászló használata

8.§

(1) A zászló vagy lobogó illetve azoknak méretarányos változatai a következő esetekben használhatók:

a.)    a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b.)    a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlókkal együtt,

c.)    gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,

d.)    más egyéb a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

-     a zászló kereskedelmi és reklám célú felhasználásának engedélyezése esetén az önkormányzat az előállítási költség + 100 % díjat

-     igazoltan nyilvántartásba vett gyűjtemény kérelmének teljesítése esetén az előállítási költséget

-     magányszemély kérelmének teljesítése esetén az előállítási költség + 50% díjat határoz meg.

9.§

Aki az önkormányzat  jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a községet  sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lét hatályba. A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csókakő, 1998. december 2.

Végh Konrád sk.                                                       Takácsné dr. Hanák Mária

Polgármester                                                                körjegyző

Melléklet:

Csókakő címere és zászlaja

A címer heraldikai leírása

A címer: álló helyzetű háromszögű pajzs, osztatlan kék pajzsmezővel.

A címerpajzs alján egy szabálytalan zöld halom látható, tetején egy ezüst várral. A vár két szélén egy-egy toronysisakos ezüst téglákból rakott bástya magasodik. Az ezüst téglákból rakott várfal közepén felhúzott rostélyú kapu nyílik. A várfal fölé egy veres tetejű ezüst torony magasodik.

A címerpajzs felső részén egy-egy kisebb háromszögű rátett címerpajzs lebeg. A jobboldali rátett címer veres pajzsmezejében egy lebegő arany szőlőfürt látható, amelyhez balról egy arany szőlőlevél kapcsolódik. A szőlőfürttől jobbra egy arany nyelű, ezüst pengéjű kés lebeg. A baloldali rátett címer veres mezejében egy lebegő arany ágon egy ezüst stilizált madár /csóka/ látható.

A zászló leírása

A község zászlaja hosszában osztott, kék és fehér színű. Alul és felül kék ¼-1/4, középen fehér szín 2/4 arányban oszlik meg. A zászló közepén a címer látható eredeti színeiben.

A címer magyarázata

Csókakő község ősi település, első írásos említése 1289-ben történik. A község a nevét a felette magasodó "Csókaszikláról" kapta. A sziklán épült vár viselte először a "Csókakő" nevet, mely nevet csupán a vár megsemmisülése után vette fel a község.

A címerben látható stilizált vár Csókakő várát jelképezi. A vár a valóságban egy idősebb felső és egy később épült alsó várra oszlik. A címertan tiltja a térábrázolást, ezért a felsővárat csupán a várfal fölé magasodó lakótorony szimbolizálja.

A címer baloldalán lebegő un. Rátett címer egy stilizált ezüst csókát ábrázol, amelyről vár ill. a község a nevét kapta.

A címer baloldalán lebegő másik rátett címer ábrázolja: a község eredeti viaszpecsét lenyomatát, ill az 1903-ból fennmaradt gumitalpú pecsétlenyomat ábrájával egyezik meg. Összegezve elmondható: Csókakő címere un. Mesélő címer, mivel elmeséli a község nevét történelmét és földrajzi fekvését.