Csókakő Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.21.) Ök.r. sz. rendelete a

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRRÓL

Az információs társadalom működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása kiemelkedő jelentőségű. A könyvtári rendszernek minden esetben az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. E célok megvalósítása érdekében Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet célja

1.§

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését.

II.

Alapelvek

2.§

(1) A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a könyvtári ellátás rendszereit, szolgáltatásait.

III.

A rendelet hatálya

3.§

A rendelet hatálya kiterjed a könyvtári dokumentumokra, könyvtárhasználókra, az önkormányzatra- mint fenntartóra, az alkalmazottra.

IV.

Nyilvános könyvtári ellátás

4.§

(1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás biztosítja.

(2) A nyilvános könyvtári ellátás működtetése az Önkormányzat feladata.

(3) A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését.

5.§

(1) A könyvtár alapkövetelményei:

- mindenki által használható és megközelíthető

- könyvtári szakembert alkalmaz

- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel

- heti két alkalommal, a használók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva

- a szolgáltatások ingyenesek

- statisztikai adatszolgáltatásra köteles

(2) A könyvtár megszűntetése esetén az Önkormányzat köteles beszerezni a miniszter véleményét és ezt a Képviselő-testülettel ismertetni.

(3) A  megszűntetés esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni a gyűjtemény további könyvtári használatáról.

6.§

(1) Az Önkormányzat a Nyilvános Könyvtárról Alapító Okiratot és SZMSZ-t készít.

(2) Az Önkormányzat a gyűjteményt folyamatosan fejleszti, gondozza, rendelkezésre bocsátja.

(3) A könyvtár tájékoztat a rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

(4) A könyvtár segít más könyvtárak dokumentumainak és szolgáltatásainak elérésében.

V.

Könyvtárhasználat

7.§

(1) A könyvtárhasználó jogosult a nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére.

(2) A könyvtárhasználat ingyenes.

(3) A könyvtár a használó adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, személyi igazolvány száma) regisztrálja. A személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat köteles betartani. Az adatokban bekövetkezett változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.

(4) A könyvtár könyvtárhasználati szabályzattal rendelkezik, melyet nyilvánosságra kell hozni.

8.§

Az Önkormányzat

- meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát

- kiadja az alapító okiratot, jóváhagyja az SZMSZ-t

- biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket

- biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát

9.§

A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A fenntartási és működési költségeket az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

VI.

Fogalmak

állomány: a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége

könyvtár: könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet

könyvtárhasználati jog: a könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó jog

könyvtárhasználó: a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő személy vagy szervezet

könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat-  és hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumokat is.

VII.

Záró rendelkezések

10.§

(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az alapító okiratot, a használati szabályzatot a hatálybalépésig el kell készíteni.

(3) Az SZMSZ elkészítéséről fenti határidőig a könyvtáros gondoskodik.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csókakő, 2003.12.08.

Végh Konrád                                                               Dr. Hanák Mária

polgármester                                                                   körjegyző