3/2007. (IV.01.) sz. önkormányzati rendelet

Csókakő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

a 9/2007.(IX.01.) és a 17/2007.(XI.01.) sz.

rendeletekkel egységes szerkezetben

Csókakő Község Önkormányzata "A helyi önkormányzatokról " szóló 1990. évi LXV. tv. 18.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

Az önkormányzat és jelképei

1.§

Az önkormányzat

(1)   megnevezése:        Csókakő Község Önkormányzata

(2)   székhelye:              8074 Csókakő, Petőfi u. 3.

(3)   működési területe: Csókakő Község közigazgatási területe

(4)   a Képviselő-testület hivatalának neve: Csókakő- Söréd Községek Körjegyzőségének

                                                                    Hivatala

2.§

(1)   Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2)   A község címere: álló helyzetű háromszög alakú pajzs, osztatlan kék mezővel. Alján egy szabálytalan zöld halom tetején ezüst várral. A pajzs felső részén , két oldalon kisebb háromszögű pajzs lebeg. Egyikben szőlőfürt szőlőlevéllel és  egy arany nyelű, ezüst pengéjű kés, a másikban arany ágon egy csókamadár látható.

(3)   A község zászlaja: téglalap alakú, hosszában osztott, kék és fehér színű. Alul és felül a kék 1/4-1/4  középen a fehér szín 2/4 arányban oszlik meg. A zászló közepén a község címere.

(4)   Az önkormányzat kör alakú pecsétjén középen a község címere  látható, a köríven pedig "Csókakő  Község Önkormányzata 1998" felirat olvasható.

(5)   Az önkormányzat pecsétjét kell használni:

      a./ a testület által adományozott okleveleken

 1. /az önkormányzat kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon.

            Az előbbieken túlmenően a pecsét csak akkor használható, ha a Magyar Köztársaság

            címerével ellátott pecsét használatát jogszabály nem teszi kötelezővé.

(6)   A (2)-(3) bekezdésben meghatározott címer és zászló használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(7)   A polgármester és a körjegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

             a./ Csókakő   Község Polgármestere

             b./ Csókakő- Söréd Községek Körjegyzője

(8)   Az önkormányzat képviselő-testülete "Csókakőért " érdemérmet és "Csókakő legszebb portája" címeket adományoz. Az adományozásra vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(9)   Az önkormányzat hivatalos lapja a "Csókakői Hírek", mely havonta jelenik meg.

 1. Fejezet

A helyi önkormányzat általános szabályai

Az önkormányzati jogok

3.§

(1)     A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

(2)     A helyi önkormányzat -- a törvény keretei között- önállóan szabályozza , illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve  bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

(3)     A helyi önkormányzat -- saját felelősségére- vállalkozási tevékenységet folytat. Ennek megfelelően:

      a./ külön egyedi döntéseket követően közvetlenül vesz részt vállalkozásokban

      b./ a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel és konkrét

           formáival (helyi adópolitikával, telek -- és ingatlanértékesítéssel

           vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt.

             Amennyiben az önkormányzat a működési területén lévő vállalkozásban részt vesz,

             ezt megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazdasági (költség- haszon)

             elemzést végeztet, melyek hiányában a napirend nem tárgyalható.

(4)     A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat-és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban Ilyen ügyekben- a polgármester indítványára- a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy  társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.

       (5)  Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselőtestülete: illetve annak felhatalmazása alapján:

                    a./       bizottsága

                    b./       társulása

                    c./       a polgármester

                    d./       helyi népszavazás

                               hozhat.

4.§

A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában- ezek fejlesztése érdekében- együttműködik a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester feladata.

III. Fejezet

A települési önkormányzat

Az önkormányzat feladata

5.§

(1)   Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:

-településrendezés és településfejlesztés

-az épített és természeti környezet védelme

-a lakásgazdálkodás

-a vízrendezés, csapadékvíz elvezetése, csatornázás

-a köztemető fenntartása

-a helyi közutak és közterületek fenntartása

-a helyi köztisztaság biztosítása

-helyi tűzvédelemről és közbiztonságról való gondoskodás

-közreműködés az energiaszolgáltatásban

-óvodai nevelésről, általános iskolai oktatásról való gondoskodás

-egészségügyi -- és szociális alapellátás biztosítása

-gyermek -- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

-közösségi tér biztosítása

-közművelődési tevékenység támogatása

-sport támogatása

-az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése

-a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása

      (2) Az önkormányzat köteles gondoskodni:

                        -az egészséges ivóvízellátásról

                       -az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, nevelésről

                        -az egészségügyi- és szociális alapellátásról, valamint a gyermek --és

                         ifjúságvédelemről

                        -a közvilágításról

                        -a hulladékgazdálkodásról

                        -a sportfeladatok ellátásról

                        -a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról

                        -a helyi közösségi tér biztosításáról

                        -a könyvtári szolgáltatás ellátásáról

                        -a körjegyzőség működtetéséről

            A képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatairól- lehetőség szerint- önálló

            önkormányzati rendeleteket alkot.

       (3) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

                        a./ ellátása nem sérti más település érdekeit

                        b./ nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe

                        c./ megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök

                            ellátását

                        d./ ellátásához a szükséges feltételek fennállnak

      (4) A feladatok önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, melyben

           szükséges tisztázni a feladat ellátásának anyagi, személyi és tárgyi feltételeit. Az

           eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságai véleményt nyilvánítanak. A

           megalapozottabb döntés biztosításához külső szakértő közreműködése igénybe vehető.

      (5) A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-

           testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.

      (6) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást

          meghatározó pénzügyi tervben- a fedezet biztosításával egyidejűleg- kell állást

          foglalni.

     (7) Az önként vállalt önkormányzati ügyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat hatásköre

6.§

(1)   Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat -- és hatáskörök a képviselő-

      testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2)   A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, törvényben

      meghatározottak szerint társulásaira átruházhatja. Az átruházott hatáskörök az aktuális,

      külön önkormányzati rendeletekben rögzített tartalommal gyakorolhatók. Az átruházott

      hatáskör tovább nem ruházható.

(3) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

 1. a) a rendeletalkotás;
 2. b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
 3. c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
 4. d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselőtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;
 5. e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;
 6. f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
 7. g) intézmény alapítása;
 8. h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
 9. i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
 10. j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
 11. k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
 12. l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;
 13. m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
 14. n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

  (4) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbí-

       zást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködé-

       séről  szóló törvény szerint társulásaira ruházhatja.

  (5) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati

        intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.

 1. Fejezet

A képviselő-testület működése

A képviselő-testület összehívása

7.§

(1)    A képviselő-testület tagjainak száma  8 fő. A képviselők név- és címjegyzékét, a telefonszámokat az 1. számú függelék tartalmazza.

(2)    A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart és falugyűlés összehívását rendelheti el.

(3)    Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és a polgármester eskütételéig vezeti.

(4)   Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt tesznek.

(5)   Az eskü szövegét a 2 sz. függelék tartalmazza.Itt kell dönteni a polgármester illetményéről kérése esetén költségtérítésnek mértékéről. Dönteni lehet az alpolgármester személyéről, tiszteletdíjáról.

(6)   A képviselőtestület rendes ülését lehetőség szerint minden  hónap utolsó keddjén 17 órai kezdettel tartja. az ülés helye: Kultúrotthon Csókakő, Kossuth u. 39.

(7)   A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatt június-július hónapokban ülésszünetet tart.

(8)   A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

(9)   Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kel megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 7 nappal megkapják.

(10)    A helyi sajtóban, az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni: a testületi ülések időpontját, helyét, napirendjét.

(11)    A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább ¼-nek vagy bizottságnak a napirendet is tartalmazó indítványára, a kezdeményezéstől számított 5. napra. Ilyen sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is. A sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.

(12) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább

       15 nappal az ülés előtt az önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.

(13)  A képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

            - a körjegyzőt

            - az intézményvezetőket

            - az adott napirend tárgyában érintett személyt vagy szervezetet

            - akinek jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál szükséges

Munkaprogram, munkaterv

8.§

(1)      A polgármester programot terjeszt a képviselő-testület elé, amely- a testület megbízatásának időtartamára- a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazza. A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is rögzíti, amelyekben a feladatokat vállaló önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kapnak a képviselő-testülettől.

(2)      A képviselő-testület működésének alapja- a program végrehajtását is célzó- munkaterv.

(3)      A munkaterv tervezetét- a polgármester irányításával- a körjegyző állítja össze, a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. Ezt megelőzően gondoskodik arról, hogy a képviselő-testület és a bizottságok, valamint a körjegyzőségben részt vevő Söréd Község képviselő-testületének munkaterv-tervezetei között összhang legyen.

(4)      A munkaterv főbb tartalmi elemei:

-         a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai, napirendjei

-         a napirend előterjesztőjének megjelölése

-         az előterjesztések elkészítésének határidői

-         a meghívandók felsorolása

-         egyéb  szervezési teendők rögzítése

A képviselő-testület ülése

9.§

(1)   A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet és a 11.§ (1) bekezdés c./ pontja szerint felszólalhat.

(2)   A képviselő-testület

a./ zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor

b./  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, a jegyzőkönyvvezető, meghívása

      esetén az érintett és a szakértő vesz részt.

(4)Az ülést vezető polgármester feladata és jogosítványai:

            a./  megnyitja és berekeszti az ülést

            b./  megállapítja és az ülés során figyelemmel kíséri a határozatképességet

            c./  szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot

            d./  tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, átruházott hatáskörben tett

                  intézkedésekről

            e./  levezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat, megállapítja a szavazás eredményét

            f./  kiegészítést kérhet ill. ennek lehetőségét megadhatja az előterjesztőnek

            g./  hozzászóláskor megadja ill. megvonja a szót, figyelmezteti a hozzászólót

                       ha eltér a témától vagy ismétli a korábban elmondottakat

            h./  kihirdeti a határozatokat

            i./  tárgyalási szünetet rendelhet el

            j./ biztosítja az ülés zavartalan rendjét

Az előterjesztés

10.§

(1)   Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy a bizottság által előzetesen javasolt rendelet- és határozattervezet, beszámoló és tájékoztató

(2)   A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(3)   Írásos előterjesztést kell készíteni:

-         a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyekben

-         az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben

-         a Ptk.-ból eredő jogügyletekkel kapcsolatos ügyekben

(4)   Az előterjesztés követelményei:

-         címe ,tárgya, előzmények ismertetése

-         körülmények, összefüggések, információk feltüntetése a döntés indokolására

-         határozati javaslat (végrehajtási felelőssel, határidővel)

A tanácskozás rendje, szavazás

11.§

(1)    A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

a./ az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet

b./ az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni

c./ az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek és hozzászólhatnak feltéve, ha ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig szóban vagy írásban bejelentették a polgármesternek

      (2)  A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama

             legfeljebb 5 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a

            2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a

            szót a felszólalótól.

(3)   A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.

(4)   Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.

(5)   A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.

(6)   A vita lezárása után a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

(7)   Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

Döntéshozatal

12.§

(1)    A képviselő-testület akkor határozatkésep, ha az ülésen a megválasztott települési képviselőknek több mint a fele, 5 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni és 8 napon belül újból össze kell hívni.

(2)   A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, aki vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

A kizárásról bármely települési képviselő javaslatára a késpviselő-testület dönt. a kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(3)  A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület- az elhangzás sorrendjében- majd az egész határozati javaslatról.

(4)  A képviselő-testület a szavazati arányok rögzítésével, határozat nélkül dönt:

          a./ ügyrendi kérdésekről

          b./ a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról

          c./ tájékoztató anyag elfogadásáról

(5)  A képviselő-testület határozatait rendszerint nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, melyhez a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Szavazás során a véleménynyilvánítástól tartózkodni nem lehet.

(6)Minősített többség- a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata - szükséges:

            a./ önkormányzati rendeletalkotáshoz

            b./ az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének

                      meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz,

                      kinevezéshez,  megbízáshoz

            c./önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti

                      szervezethez való csatlakozáshoz

            d./külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz,

                      nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz

            e./ intézmény alapításához

            f./ a képviselő kizárásához

           g./ a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához

           h./ zárt ülés elrendeléséhez a vagyonával való rendelkezés ás az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,  ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

            i./ a polgármester elleni kereset benyújtásához

            j./ a körjegyző kinevezéséhez

           k./ az országgyűlésnél a település területével határos másik megyéhez való

                átcsatolás kezdeményezéséhez

            l./ a gazdasági program elfogadásához

           m./ településrendezési terv , építési szabályzat elfogadásához

           n./ az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez 5 millió Ft

                értékhatáron felül

           o./ hitelfelvételhez

           p./ kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához

           r./ helyi adók megállapításához

(7) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani illetve zárt ülést tarthat. Az alpolgármester választásánál a titkos szavazás kötelező.

(8)A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevé-

    telével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.

(8)A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell, mely során biztosítani kell a személyes adatok védelmét.

(9)   Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

a./ azt a törvény írja elő

b./ azt a képviselő-testület ¼-e indítványozza

c./ azt a polgármester kéri

            Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

(10)   A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyző felolvassa a tagok nevét, s a

      jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor "igen"-nel vagy "nem" - mel szavaznak.

(11)A név szerinti szavazást mindig kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni. A külön

       hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(12)Ha a szavazás során szavazategyenlőség áll elő a polgármester szünetet rendel el, ezt

      követően ismételten felteszi szavazásra a kérdést. Amennyiben ismételten

     szavazategyenlőség áll elő-  a napirendi pontot a következő ülésen ismételten tárgyalni

     kell.

13.§

(1)     A képviselő-testület határozatait külön-külön -- a naptári év elejétől kezdődően- folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../20...(......hó........nap) számú határozata

(2)     A testületi határozatokról a körjegyzőség hivatala nyilvántartást vezet.

(3)     A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

(4)     A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket a körjegyző- a végrehajtásért felelősök közreműködésével- készíti elő és terjeszti a képviselő-testület elé.

Kérdés, interpelláció

14.§

(1)      a./ a kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési,

                  előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.

 b./  az interpelláció: a polgármester, a körjegyző, az intézményvezetők magyarázat-

       adási kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben

(2)  A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett.

            Válaszának elfogadásáról a képviselő-testület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező

            nem fogadta el a választ. A válaszadás maximális időtartama 3 perc.

(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén- a napirendek lezárása után- a:

                        a./ polgármestertől

                        b./ alpolgármestertől

                        c./ a bizottsági elnököktől

                        d./ a körjegyzőtől

           önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az, az ülésen- vagy legkésőbb

          15 napon belül írásban -- érdemi választ köteles adni.

(4) Az interpelláció tárgyának érdemi vizsgálatába az interpelláló képviselőt is be kell

     vonni. A képviselő-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet. Ezzel megbízhatja a

     polgármestert, az alpolgármestert, a bizottsági elnököt.

(5)     A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról.

(6)     Az interpellációkról a körjegyző rendszeres  és folyamatos nyilvántartást vezet.

A tanácskozás rendjének fenntartása

15.§

(1)   A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a./ figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ.

b./ ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja a hozzászólótól a szót

c./ rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a képviselő-testület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít.

d./ ismétlődő rendzavarás esetén a polgármester indítványozhatja a rendbontó képviselő tiszteletdíjának csökkentését.

e./ tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében felfüggesztheti az ülést

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet  foglalják el. A

          tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a

           rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására

          kötelezheti.

(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat

    visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

A jegyzőkönyv

16.§

(1)   A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.

(2)   A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből:

a./ az eredeti példányt 15 napon belül meg kell küldeni a Közép-dunántúli Regionális

     Közigazgatási Hivatal vezetőjének

b./ az egyik példányt a körjegyző kezeli, évente bekötteti és a körjegyzőség

     hivatalának irattárában elhelyezi

c./ az egyik példányt az önkormányzat könyvtárában kell elhelyezni

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a mellékleteit, az elfogadott rendele-

           teket és a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólást is

           mellékelni kell.

(4)A jegyzőkönyv tartalmazza:

a./ az ülés jellegét

b./ az ülés nyilvános vagy zárt ülési módját

c./ az ülés helyét, időpontját

d./ a megjelent képviselők nevét, a távolmaradottak névsorát

e./ az elfogadott napirendet

f./ napirendenként az előadó és a felszólalók nevét, a kérdéseket, a

    hozzászólások lényegét

g./ a határozathozatal módját

h./ a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntés szövegét, külön

     indítványra a kisebbségi véleményt

i./ a polgármester esetleges intézkedéseit

j./ az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, az azokkal kapcsolatos válaszokat

    és határozatokat

(5) A jegyzőkönyveket a polgármester és körjegyző írja alá.

(6) A választópolgárok- zárt ülés kivételével- betekinthetnek az előterjesztésekbe és a jegyzőkönyvbe. Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

 1. Fejezet

Az önkormányzati rendeletalkotás

17.§

(1)   A képviselő-testület -- az Ötv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- a törvény által nem szabályozott  helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján- annak végrehajtására- önkormányzati rendeletet alkot.

(2)   Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő ügyekben:

a./ a Szervezeti és Működési Szabályzatról

b./ a képviselők tiszteletdíjának , természetbeni juttatásának megállapításáról

c./  bizottság részére történő önkormányzati hatósági jogkör megállapításáról

d./ a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, rendjének

     megállapításáról

e./ az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásról

      (3) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

                        - a képviselők

                        - a bizottságok

                        - a polgármester ,alpolgármester, körjegyző

                        - a szabályozandó tárgykörben érintett érdekképviseleti szervek

                        - az önkormányzati társulás tagjai

                        - népi kezdeményezés

 1. §

(1)   A rendelet-tervezet előkészítése a körjegyző feladata.

(2)   A tervezetet a körjegyzőség hivatalának tárgy szerint érintett köztisztviselői készítik el. Szakértő bevonására a körjegyző tesz javaslatot.

(3)   A tervezetet- a körjegyző véleményével együtt- megvitatás céljából a tárgy szerint érintett bizottság elé kell terjeszteni

(4)   a./ A körjegyző az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet

          

           indokolással együtt a képviselő-testület eléterjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a

           testületet a felvetődött, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is,

           utalva a mellőzés indokaira.

b./  A rendelet hiteles , végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg. A rendeletet a

      polgármester és a körjegyző írják alá.

     (5) A rendelet megjelölése:

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ........../........... ( a rendelet évente folyamatosan emelkedő arab számos sorszáma, évszáma) majd zárójelben feltüntetve a kihirdetés időpontja

19.§

(1)   A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés a körjegyző feladata.

(2)   A hatályban lévő rendeletek a körjegyzőség hivatalában- ügyfélfogadási időben- megtekinthetők.

(3)   A rendeletekről a körjegyző nyilvántartást vezet.

20.§

(1)         Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek- a polgármester indítványára- tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a fontosabb tapasztalatokról.

(2)         A képviselő-testület előtti beszámoltatásnak része a szakterületet érintő rendelet végrehajtásáról szóló jelentés is.

(3)         A körjegyző két évenként köteles gondoskodni a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról. Ennek eredményeiről előterjesztést készít, azt a képviselő-testület elé terjeszti.

 1. Fejezet

A települési képviselő

 1. §

(1)   A képviselőt az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek terhelik.

(2)   A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.

(3)   A képviselő főbb jogai:

a./ a polgármester egyes képviselőket- szakmai ismereteik, felkészültségük

     szerint- bevon a döntések előkészítésébe, a különböző szervekkel folytatott

     tárgyalásokba. A képviselő-testületnek egyes ügyekben javaslatot tehet arra,

     hogy a képviselettel a testület valamely képviselőt bízzon meg

b./ megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet

c./  kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a

      polgármesternek képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben

      hozott döntését

d./  a körjegyzőség hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges

      tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést

 1. / közérdekű ügyekben kezdeményezheti a körjegyzőség hivatalának

      intézkedését. A hivatal érintett köztisztviselője erre 15 napon belül köteles

      érdemi választ adni.

f./  a képviselő-testület ülésén a polgármestertől , a körjegyzőtől, a bizottság

      elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen

     vagy legkésőbb 15 napon belül , írásban -- érdemi választ kell adni

g./  kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz kell

     mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben

h./ bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet

i./ a képviselő-testület által külön rendeletben megállapított tiszteletdíjra

    természetbeni juttatásra jogosult

(4)   A képviselő- főbb kötelezettségei:

a./ az alakuló ülésen illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz

b./ köteles a testületi, bizottsági üléseken megjelenni, illetve távolmaradását az

     ülés megkezdése előtt legalább 1 órával jelezni

c./ köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti

    tevékenységre, a választók bizalmára

d./ felkérésre köteles részt venni a testületi ülések előkészítésében, a különböző

   vizsgálatokban

e./ köteles a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni.

    Titoktartási kötelezettsége a megbízatása lejárta után is fennáll

f./ köteles a település egészéért vállalt felelősséggel képviselni választóinak

    érdekeit

g./ köteles bejelenteni személyes érintettségét

h./köteles megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül, majd ezt követően megbízásának időtartama alatt minden év január 30-ig vagyonnyilatkozatot tenni.

(5) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiattesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a telllllllepülési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.

VII. Fejezet

A képviselő-testület bizottságai

A bizottsági feladatok és szervezet

22.§

(1)    A képviselő-testület- meghatározott önkormányzati feladatok ellátására- állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ.

(2)    A bizottságokat, feladat- és hatásköreiket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3)    A bizottság belső működési szabályait- az Ötv. és az SZMSZ keretei között- maga állapítja meg.

(4)    A képviselő-testület általa szükségesnek tartott esetben , meghatározott feladat ellátására- ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

(5)    Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságra vonatkozó szabályok az irányadók.

A bizottsági működés

23.§

(1)   A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell választani. A polgármester , az alpolgármester, a körjegyzőség hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.

(2)   A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)   A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

(4)   A bizottság elnöke köteles a bizottságot összehívni:

a./ a képviselő-testület döntése alapján

b./ a polgármester indítványára

c./ a bizottsági tagok ¼-nek indítványára

(5) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

                        a./ bármely települési képviselő

                        b./ a polgármester, az alpolgármester

                        c./ a körjegyző

                        d./ a körjegyzőség hivatalának üggyel és szakterülettel érintett köztisztviselői

                        e./ a bizottság által meghívottak.

  (6) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját 

        személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A

        kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság minősített

        többséggel dönt.

  (7) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke ír alá. Az

       átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a legközelebbi testületi ülésen

       tájékoztatást ad.

  (8)A bizottság a tevékenységéről évenként beszámol a képviselő-testületnek.

VIII. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a körjegyző

A polgármester

 1. §

(1)   A polgármester a feladatát főállásban látja el.                          

(2)   A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztást követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.

(3)   A polgármester feladat- és hatásköreit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv. , valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. határozzák meg.

(5) A polgármester köteles megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül, majd azt követően megbízásának időtartama alatt minden év január 30-ig vagyonnyilatkozatot tenni.

(6) A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök helyettesíti.

Alpolgármester

25.§

(1)   A képviselő-testület -- a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára- a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ.

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormáyzati választáson települési képviselőnek megválasztottták, akkor az   új képviselő-testület alakuló üléséig tart.

Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízása a választás napjával megszűnik.

(2)   Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

Körjegyző

26.§

(1)      A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Söréd Község képviselő-testületével közösen egységes hivatalt hoz létre. A hivatal elnevezése: "Csókakő- Söréd Községek Körjegyzősége". A körjegyzőség székhelye: Csókakő Község.

(2)      A körjegyzőség hivatali létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait, valamint részletes feladat-és hatásköreit a körjegyzőséget alapító megállapodásban rögzíti. E megállapodás tartalmazza:

a./ a körjegyzőség elnevezését, címét, jogállását

b./ a körjegyzőség létszámát

c./ a belső szervezeti felépítését

d./ a körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását

      (3) A körjegyzőség köztisztviselői a Ktv. előírásainak megfelelően vagyonnyilatkozat

           tételére kötelesek. A vagyonnyilatkozat tételére köteles munkaköröket, a képzettségi

          pótlékra jogosító képesítéseket az ügyrend tartalmazza.

      (4) A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét- a polgármesterek véleményének kikérésével-

           a körjegyző készíti el és terjeszti- jóváhagyásra- a képviselő-testületek együttes ülésére

      (5) A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt:

                        a./ a körjegyző kinevezéséről, közszolgálati jogviszonyának elrendeléséről,

                            fegyelmi büntetésének kiszabásáról

                        b./ a körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról

                        c./ a körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

                        d./ a körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról

      (6) A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek -- egymás

           közötti megállapodás alapján- gyakorolják. Munkáltatói intézkedéseiket kötelesek

           egyeztetni egymással.

      (7)  A körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából a

            polgármesterek a körjegyző részvételével megbeszéléseket tartanak. A megbeszélésen

            megállapított feladatokat emlékeztetőben rögzítik.

      (8)  A körjegyző feladat- és hatásköre:

                        a./ ellátja a képviselő-testületek, bizottságok és képviselők működésével

                            kapcsolatos feladatokat, illetve ezek ellátásáról gondoskodik

                        b./ előkészíti a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási döntéseket,

                            gondoskodik azok végrehajtásáról

                        c./ köteles a képviselő-testületek ülésein- személyesen vagy megbízottja útján-

                            részt venni és ott a szükséges felvilágosításokat megadni

                        d./ évente beszámol a körjegyzőség munkájáról

                        e./ köteles- az ügyrendben meghatározott módon- hetente egy- egy napon

                           mindkét községben ügyfélfogadást tartani

 1. Fejezet

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés lakossági fórumok

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

27.§

(1)     A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét.

(2)     A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási szabályai tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. XV-XVI. Fejezetében foglaltak az irányadók.

Lakossági fórumok

 1. §

(1)   A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart.

(2)   A közmeghallgatáson a választópolgárok, a társadalmi szervezetek képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek.

(3)   A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az eseteges napirendről az önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi újságban a rendezvény előtt 15 nappal tájékoztatást kell adni.

(4)   Kötelező közmeghallgatást tartani:

-         a költségvetési koncepció elfogadására

-         a településrendezési terv, építési szabályzat elfogadására

-         a települési infrastruktúra bővítésének elfogadására

(5)   A közmeghallgatáson a képviselő-testületnek határozatképesnek kell lennie. A közmeghallgatás lefolytatására a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6)   A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül, tartalmára, készítésére a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok érvényesülnek.

29.§

(1)     A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében -- az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából- falugyűlést hívhat össze.

(2)     A gyűlés helyéről, idejéről, a napirendről az önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi sajtóban kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 15 nappal.

(3)     A falugyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket,  körjegyzőt.

(4)     A gyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről a körjegyző gondoskodik.

 1. Fejezet

Az önkormányzat gazdasági alapjai

Az önkormányzat vagyona

 1. §

(1)        Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg, melyben a képviselő-testület megállapítja

a./ a forgalomképtelen vagyontárgyak körét

b./ a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során

      (2)   Az önkormányzat- vagyonának növelése érdekében- részt vehet vállalkozásokban.

      (3)   A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő

             ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket,

             írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződések a képviselő-testület utólagos

             jóváhagyásával válnak érvényessé.

      (4)   A képviselő-testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, ha más finanszírozási mód

             nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerűtlen.

(5)     A polgármester  az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról közmeghallgatás  

       keretében köteles tájékoztatni az állampolgárokat.

Az önkormányzat költségvetése

 1. §

(1)     A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét  és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2)     A költségvetési rendeletet a képviselő-testület két tárgyalási fordulóban fogadja el. Az első tárgyalási forduló főbb elemei:

a./ a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának figyelembevétele

b./ az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés. Ezen belül:

- a bevételi források és azok bővítésének lehetőségei

- a kiadási szükségletek, azok gazdaságos( törvényes keretek között mozgó)

  célszerű megoldásainak meghatározása

- az igények és célkitűzések egyeztetése

- a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása

- a várható döntések hatásainak előzetes felmérése

     (3) A második tárgyalási forduló kötelező tartalmú követelményei:

                        a./ a közmeghallgatást követően tárgyalja meg a képviselő-testület a költségve-

                        tési rendelet tervezetét

 1. a költségvetési javaslat tartalmazza:

                        - a bevételi forrásokat

                        - a működési, fenntartási előirányzatokat ( költségvetési szervenként),

                          intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve

                        -   a felújítási előirányzatokat célonként

                        -   a felhalmozási kiadásokat feladatonként

                        -   a fejlesztési kiadásokat feladatonként, valamint külön tételben

                        -  a Körjegyzőség hivatalának költségvetését feladatonként, valamint külön

                           tételben

                        -  az általános és a céltartalékot

                        - elkülönítetten az Európai Uniós eszközök

                          támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

                         önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat.

    (4) A költségvetési rendelet tervezetét a körjegyző készíti elő, s a polgármester terjeszti a

          képviselő-testület elé.

    (5)A zárszámadási rendelet tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3)-(5)

        bekezdésekben foglalt szabályok az irányadók.

Az önkormányzat gazdálkodása

32.§

(1)   Az önkormányzat gazdálkodásának adminisztrációs  feladatait a körjegyzőség látja el. E körben különösen:

a./ a PM által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a TÁH részére

b./ beszedi az önkormányzat saját bevételeit

c./ igényli a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat

d./ gondoskodik az önkormányzat által létrehozott, működtetett intézmények pénzellátásáról

e./ biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül- a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint- kialakítja a saját valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét

f./ biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását

g./ elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz

h./ az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről

      (2)  Az önkormányzat által alpított és fenntartott intézmények részben önállóan gazdál-

           kodnak, a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket kizárólag csak a körjegyzőség

            által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére

           biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg

           vonhatja el. Az intézmény a kötelező térítési díjon és a képviselő-testület által

           kötelezően előírt bevételi összegen felüli bevételével szabadon rendelkezik, azt -

           alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja.

(3)Az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb összegű készpénz

    kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból- a házipénztárra meghatározott

    szabályok szerint- teljesítik.

A önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

33.§

(1)   Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2)   A saját önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület látja el.

(3)   A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Móri   Többcélú Kistérség által foglalkoztatott belső ellenőr útján gondoskodik.

Felterjesztési jog

 1. §

(1)   A képviselő-testület az általa irányított szerv működésével, illetőleg az által kibocsátott jogszabállyal, jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.

(2)   A képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat -- és hatáskörét érintő bármely kérdésekben- közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján- az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.

(3)   A képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlását megelőzően kéri a témakör szerint érintett önkormányzati bizottság véleményét.

 1. Fejezet

Záró rendelkezések

 1. §

(1)    Az SZMSZ 2007. április 1-én lép hatályba. A vastag dőlt betűvel szedett részek 2007. szeptember      1-én lépnek  hatályba.

 Kihirdetésének napját és módját az eredeti példányon fel kell tüntetni.

(2)    Az SZMSZ mellékleteinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a körjegyző gondoskodik.

(3)    Az SZMSZ-t a hivatal hirdetőtábláján, mindenki számára hozzáférhető helyen és módon kell  kifüggeszteni.

(4)    Az SZMSZ egy példányát el kell helyezni a könyvtárban.

         Az SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003 (V.2.) sz. önkormányzati rendelet Csókakő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint az azt módosító 8/2003. (X.9.) a 6/2004.(V.1.), és a 10/2006.(X.15.) sz. rendeletek.

Csókakő : 2007. március 27.

               Végh Konrád                                                                       Kovácsné Szabó Erika

               Polgármester                                                                             Körjegyző

 1. sz. melléklet

A SZMSZ 5. § (3)- (6) bekezdése szerinti önként vállalt önkormányzati ügyek:

-         helyi lap kiadása, "Csókakői Hírek" címmel, havi rendszerességgel

-         kábeltelevíziós hálózat működtetése

-         "Idősek Otthona" megépítése, működtetése

-         térségi szintű oktatási, kulturális és sportközpont megépítése , működtetése

-         várrekonstrukció támogatása

-         bányarekultiváció

-         bányaudvar hasznosításának megoldása

-         Jordán Parkerdő rehabilitációja, hasznosítása

 1. sz. függelék

A SZMSZ   7. § (1) bekezdése szerint a képviselőtestület tagjai:

Végh Konrád        polgármester                Csókakő, Vértes u. 3.              20/ 3370699

Csöngedi Károly  alpolgármester             Csókakő, Kossuth u. 84.       22/ 422-178

Ábele Márton       képviselő                                 Csókakő, Zentai u. 9.             22/ 422-021

Bognár Gábor      képviselő                                 Csókakő, Kossuth u. 64.       22/ 422-033

Fűrész György     képviselő                                 Csókakő, Kossuth u. 69.       22/ 422-180

Király Géza         képviselő                                 Csókakő, József u. 4.               22/ 422-090

Kas Zoltánné     képviselő                                 Csókakő, Petőfi u. 44.            22/ 422-092

Sörédi Pál            képviselő                                 Csókakő, Petőfi u. 32.            22/ 422-167

 1. sz. függelék

Az eskü szövege:

"Én.............................................esküszöm,   hogy hazámhoz a Magyar köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Csókakő község javát szolgálom."

 1. sz. melléklet

A SZMSZ  22. § (2) bekezdése szerinti bizottságok:

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke:  Fűrész György          képviselő              Csókakő, Kossuth u. 69.

Tagjai:   Ábele Máron             képviselő              Csókakő, Zentai u. 9.

               Király Géza                képviselő              Csókakő, József u. 4.

              

Feladat és hatásköre:

-         a polgármester illetményével kapcsolatos javaslat kidolgozása, a jutalmazására irányuló előterjesztés megtétele

-         a polgármester elleni fegyelmi vizsgálat lefolytatása

-         a képviselő-testület működésével kapcsolatos választások lebonyolítása

-         az SZMSZ módosításával kapcsolatos rendelet tervezet véleményezése

-         képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás lefolytatása

-         az összeférhetetlenségi ügyek

 1. sz. melléklet

A SZMSZ  24. § (3) bekezdése szerinti polgármesteri feladat- és hatáskörök

1./ a képviselő-testület működésével összefüggő feladatok:

-         segíti a képviselők munkáját

-         összehívja és vezeti a testület üléseit

-         képviseli az önkormányzatot

-         szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat

-         biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését

2./ a bizottságok működésével összefüggő feladatok

-         indítványozhatja a bizottság összehívását

-         felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz

-         bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök összeférhetetlenségi ok jelzése alapján a kizárás kérdéséről, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti

3./ a körjegyzőség hivatalával összefüggő jogosítványok:

-         a társult képviselő-testületek döntéseinek megfelelően, Söréd Község polgármesterével egyetértésben, az együttműködési megállapodás szerint, saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt

-         a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagolódásának, munkarendjének, valamint ügyféfogadási rendjének meghatározására

-         szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét

-         Söréd Község polgármesterével együttműködve gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző tekintetében

-         egyéb munkáltató joga van az önkormányzati intézményvezetők tekintetében

4./ átruházott hatáskörök

-         szociális ellátásokról szóló 9/2006. (IX.1) sz. rendelet szerint

-         gyermeke védelméről szóló 7/2007(VI.01) sz. rendelet szerint