Csókakő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  4 /2007.(IV.01.) sz. rendelete a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatásáról

egységes szerkezetbe a 11/2007. (IX.01.) számú rendelettel

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV Tv. 16.§ (1) bekezdésben kapott felhalmozás alapján a fiatal házasok és legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak első lakáshoz jutásának támogatásáról, az odaítélés feltételeiről a következőket rendeli:

1.§ (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat elősegítse a rászoruló fiatal házasok és legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak első lakáshoz jutását.
      (2) A rendelet hatálya lakás építésére, vásárlására terjed ki.
      (3) E rendelet alkalmazásában pénzügyi támogatás:
                              - a kamatmentes kölcsön
                              - a vissza nem térítendő támogatás

                             

2.§(1) A rendelet alapján fiatal házasnak, élettársnak azok tekintendők, akiknél a kérelemm benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be 35. életévét.
      (2) Lakásigény kielégítése céljából lakás építéséhez, vásárlásához akkor vehető  igénybe a támogatás, ha a házasfelek, élettársak egyikének, már meglévő gyermekének, együttköltöző családtagjainak nincs és nem volt lakástulajdona vagy állandó használati joga.
E tényről a támogatást igénylő nyilatkozni köteles.
      (3) Támogatást vehet igénybe az a fiatal házaspár, élettársak is, akiknek legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszűntetése vagy öröklés útján szerzett.

3.§ A támogatás csak méltányolható lakásigény kielégítésére vehető igénybe.
      A méltányolható lakásigény mértéke a következő:
                               - két személy esetében: egy- két lakószoba
                               - három személy esetében: másfél- két és fél lakószoba
                               - négy személy esetében: kettő- három lakószoba
Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.
E rendelet alkalmazásában félszoba az a lakószoba, amelynek alapterülete nem haladja meg a 12 m2-t.

 1. §Támogatás nyújtható azoknak a fiatal házasoknak, élettársaknak
  - akik a felépített lakásba- a használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül, a vásárolt lakásba az ingatlannyilvántartásba   való bejegyzést követő 15 napon belül  állandó lakosként bejelentkeznek
         - akiknél a felépített ill. vásárolt lakás nagysága nem haladja meg  nem haladja meg  a 3.  szerinti méltányolható mértéket
          - akiknél a Szt. szerinti előző félévi egy főre jutó bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbér  mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.
           - akik nem rendelkeznek 1.000.000 Ft értéket meghaladó ingatlantulajdonnal az ország bármely területén
           - akik nem rendelkeznek 1.000.000 Ft értéket meghaladó gépjárműtulajdonnal, illetve egynél több gépjárművel

5.§ Az igényléshez csatolni kell
         - épített lakás esetén a használatbavételi engedély másolatát
         - vásárolt lakás esetén a tulajdoni lap másolatát
         - jövedelemigazolást
         - nyilatkozatot- arról, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a méltányolható nagyságot
                                 - az ingatlantulajdonról
                                 - a gépjárműtulajdonról

        

6.§(1) A támogatás összege 200.000 Ft, melyből
             - 150.000 Ft a vissza nem térítendő
             -   50.000 Ft kamatmentes kölcsön
       (2) A kamatmentes kölcsönt 3 év alatt, havonta, egyenlő részletekben kell megfizetni.

 1. §(1) Az önkormányzat a támogatási szerződést felmondja,
  - ha a beköltözés a megfelelő határidőn belül meghiúsul
               - ha a törlesztési kötelezettséget legalább fél éven át felhívásra sem teljesítik
               - ha a lakást 3 éven belül elidegenítik

        (2) A támogatási szerződés felmondásának kézhezvételét követő 30 napon belül a támogatást Ptk. 301.§ (1)-e szerint a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni.
        (3) Méltánylást érdemlő esetekben a Képviselő-testület a kamatfizetés alól felmentést ill. részletfizetési kedvezményt adhat.

      A méltánylást érintő esetnek az alábbiakk minősülnek:

          - tartós (fél évet meghaladó) betegség

          - átmeneti tartós munkanélküliség

          - amennyiben a család 1 főre jutó nettó jövedelme a  minimálbér alá csökken

          - az épületben bekövetkező elemi kár

     A testület maga állapítja meg, a fentiek javaslatok.
     

 1. §(1) A támogatás iránti kérelmet -- a mellékletekkel együtt- minden év április 30-ig lehet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalban.
  (2) A kérelmet a jegyző nyilvántartásba veszi, erről az érintetteket írásban értesíti.
         (3) A támogatási kérelmekről a Képviselő-testület augusztusi ülésén dönt. A döntésről az igénylőket a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti.
         (4) A támogatásban részesülőkkel a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester szerződést köt.

      

9.§ (1) A rendelet 2007. április 1-én lép hatályba. a vastag dőlt betűvel szedett részek 2007. szeptember  1-én lépnek hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
        (2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1999. (XI.01.28.) Kt. rendelet és az azt módosító 1/2000. (III.01), a 6/2000. (IV.01.) és a 11/2001. (X.1) sz. rendeletek.

Csókakő,2007. március 27.

           Végh Konrád                                                                                           Kovácsné Szabó Erika
           polgármester                                                                                                      körjegyző