Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (VI.1.) sz. rendelete

a gyermekek védelméről egységes szerkezetbe

a 12/2007. (IX.01.) sz. rendelettel

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben a(továbbiakban Gyvt.), 157.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 1. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1.§

E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek alapján az önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

Jelen rendelet alkalmazása során az Önkormányzat és szervei a gyemekek minden felett álló érdekeit figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Csókakő község közigazgatási területén élő vagy tartózkodó, a Gyvt. 4. §.-ában meghatározott személyekre.

 1. FEJEZET

A gyermekek védelmének rendszere

3.§

(1) A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2) A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

4.§

(1) Pénzbeli ellátások:

a./ rendszeres gyermekvédelmi támogatás

b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Személyes gondoskodás keetében működtetett alapellátások

a./ gyermekjóléti szolgáltatás

b./ gyermekek napközbeni ellátása

c./ gyermekek átmeneti gondozása

(3) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés :

a./ védelembe vétel.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

5.§

(1) A jogosult gyermek számára

 1. a) Csókakő-Söréd Községek Körjegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
 2. b) Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról-átruházott hatáskörben - a polgármester dönt első fokon, a fellebbezések ellátására a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmet, illetve fellebbezést az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjesztheti elő az arra jogosult, továbbá a támogatás megállapítását kezdeményezhetik a Gyvt. 17.§-ában meghatározott szervek.

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.§

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását jogszabály szerinti igénylőlapon terjesztheti elő az arra jogosult Polgármesteri Hivatalban.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997./IX.10./sz. Kormányrendelet 65.§(1)-(3) valamint (5) bekezdésében meghatározottakat.

(3) A benyújtott jövedelem-nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során környezettanulmánnyal ellenőrizhető, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a jövedelemnyilatkozatban nem  valós adatokat szerepeltettek.

(4) a jövedelem megállapításánál a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát egyéb jövedelmeknél pedig a megelőző egy év átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(5) A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

7.§

(1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsősorban  a Gyvt. 21.§(2) bekezdésében meghatározott gyermekeket, családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni.

(2) A költségeket számlával kell igazolni. Ha a gyermeket gondozó család anyagi helyzete a költségek megelőlegezését nem teszi lehetővé, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás utólagos elszámolási kötelezettséggel is megállapítható.

(3) Az utólagos elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, ugyanabban a naptári évben ugyanazon gyermek jogán újabb rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként maximum 5.000,-Ft. Ugyanazon gyermek jogán rendkívüli gyermekvédelmi támogatás naptári évenként legfeljebb kettő alkalommal állapítható meg.

(5) A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya megsegítésére vagy a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítésére évente egy alkalommal állapítható meg támogatás, melynek összege maximum 10.000,-Ft lehet.

 1. Természetbeni ellátások

8.§

(1) A védelembe vett gyermekek számára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetben kell nyújtani.

(2) A természetbeni ellátás nyújtható:

 1. a) étkezési térítési díjkedvezmény formájában
 2. b) szociális célú vásárlási utalvány formájában

a 7.§ (4) bekezdésének megfelelő összegben.

(3) Amennyiben a megállapított gyermekvédelmi támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő térítési díj, a támogatás mértéke és a térítési díj közti különbözet pénzbeli ellátásként kerül megállapításra.

 1. FEJEZET

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

 1. Gyermekjóléti szolgáltatás:

9.§

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a "Jobb Otthon" Alapítvánnyal (bodajk, Petőfi u. 52. ) kötött társulási megállapodás keretében biztosítja, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületnek a végzett munkáról.

 1. Gyermekek napközbeni ellátása

10.§

(1) Csókakő Községi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a fenntartásában lévő Mesevár Óvodában és Bodajki Általános Iskola Csaókakői Tagiskolájában napközi otthonos ellátás keretében gondoskodik.

(2) A gyermek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. az intézmény vezetője külön eljárás nélkül is biztosíthat napközbeni ellátást az azt igénylők részére.

(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó kérelmekről - az intézményi gyermekvédelmi felelős és a gyermekjóléti szolgálat javaslatát figyelembe véve - a polgármester dönt.

(4) a gyermekek napközbeni ellátásának megszüntetéséről - külön eljárás nélkül a 10. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az intézményvezető, egyéb esetben a polgármester határoz.

 1. Gyermekek átmeneti gondozása

11.§

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozásáról a "Jobb Otthon" Alapítvánnyal 8Bodajk, Petőfi u. 52.) kötött társulási megállapodás keretében gondoskodik, a Gyvt-ben meghatározottak figyelembevételével.

Térítési díjak

12.§

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat a fenntartó évente március 31-ig állapítja meg külön rendelet keretében.

(2) A személyi térítési díjat a "Jobb Otthon" Alapítvány vezetője állapítja meg a gyvt. 148.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint az -e rendelet következő bekezdéseiben meghatárotzott kedvezmények figyelembevételével.

(3) Gyermekétkeztetés esetén a gyvt. 148.§. (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményzt kell biztosítani az ellátottaknak. a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

V.FEJEZET

Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2007. június 1-én lép hatályba.

A vastag betűvel szedett módosítások 2007. szeptember 1-én lépnek hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (VI.1.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2005. (XI.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) az -e rendelettel nem szabályozott esetekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997./IX.10./ sz. Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Csókakő, 2007. május 29.

Végh Konrád                                                                                           Kovácsné Szabó Erika

Polgármester                                                                                                    Körjegyző

Kiherdetve: 2007. június   1-én

                                                          

                                                                   Kovácsné Szabó Erika

                                                                           körjegyző

Csókakő, 2004.05.19.

Végh Konrád                                                                           Dr. Hanák Mária

               polgármester                                                                               körjegyző

Kihirdetési záradék:..............................................