Csókakő község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   21/2007. (XII. 20.) számú rendelete

HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

A helyi adókról szóló 1990. Évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján Csókakő Község Önkormányzata  a következő rendeletet alkotja:

Az adókötelezettség, az adó alanya
1. §.

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.


  1. §.


Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Iparűzési tevékenység
3. §.

(1) Az állandó jellegű iparűzési tevékenység fogalmát az 1990. évi C. tv. 37. §. (1) bekezdése tartalmazza.
(2) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység fogalmát az 1990. évi C. tv. 37. §. (2) bekezdése tartalmazza.

 Adókötelezettség keletkezése, megszűnése
4. §.

Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat az 1990. évi C. tv. 38. §. (1) -- (2) bekezdései tartalmazzák.

Az adó alapja

  1. §.

(1) Az adó alapját az 1990. évi C. tv. 39. §. valamint a 39/A §. szerint kell meghatározni.
(2) Az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározására az 1990. évi C. tv. 39/B. §-ában foglaltak az irányadók.

Az adó mértéke

  1. §.


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési  tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap  2 %-a
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a tv.37. §.
(2) a. pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként  1.000,- Ft.
(3) A tv. 37. §. (2) bekezdés b./ és c./ szerinti tevékenység végzés esetén naptári naponként
2.000,- Ft.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
7. §.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése az 1990. évi C. tv.  41-42. §§. szerint történik.

Záró rendelkezések

  1. §.

(1) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos eljárásban a helyi adóról szóló 1990. Évi C. tv. illetve az adózás rendjéről szóló 1990. Évi XCI. tv-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2003. (XII.31.) számú
rendelet.

Csókakő, 2007. december 20.


                                         Végh Konrád  sk.                              Kovácsné Szabó Erika sk
                                               polgármester                                          körjegyző

...