CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/1998.(IX.2) sz. rendelete a

 helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

                             (a 10/2001.(VI.1) számu rendelettel egységes szervezetben)

 

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete -- az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és 50.§ (2) bekezdése alapján -- a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1.§

 

A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.

 

Helyi népszavazás

 

2.§

 

(1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben: 
a.) a községegyesítésnek és a községegyes megszüntetésének kezdeményezése,

      b.) új község alakításának kezdeményezése,

      c.) társult képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből kiválás.

 

(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:

a.)    a képviselő-testület hatáskörébe tarozó ügyben,

b.)    az önkormányzati rendelet megerősítésére.

 

(3) Nem rendelhető el népszavazás:

a.)    a költségvetésről való döntésre,

b.)    a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában

c.)    a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.

 

3.§

 

(1) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.

 

(2) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt  kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.

 

(3) Az aláírásgyűjtő íveket a saját kezű aláírás mellett -- az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából -- fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

 

(4) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el.

 

(5) A helyi népszavazási iroda vezetője  a jogszabályi feltételeknek megfelelően aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti.

(6) a helyi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

(7) A választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Székesfehérvári Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

 

4.§

 

A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.

Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

 

5.§

 

A helyi népszavazás

(a) érvényes, ha a választópolgár több mint fele szavazott, és

(b) eredményes, ha a szavazópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésben azonos választ adott.

 

Helyi népi kezdeményezés

 

6.§

 

(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

(2) A népi kezdeményezést a -- választópolgárok legalább 5%-a -- a polgármesterhez nyújtja be.

 

(3) A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésen, de legkésőbb egy hónapon belül dönt.

A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a választópolgárok 10 %-a indítványozott.

 

7.§

 

A népi kezdeményezést a képviselő-testület csak akkor utasíthatja el, ha

a.)    olyan ügyekre vonatkozik, amelynek elbírálására a képviselő-testületnek nincs hatásköre,

b.)    a népi kezdeményezés nem felel meg a 8.§ (2) bekezdésben foglalt követelményeknek.

 

 

 

 

Eljárási szabályok

 

8.§

 

(1) Helyi népszavazás elrendelésére irányuló aláírásgyűjtő ív egy példányát az aláírás megkezdése előtt- hitelesítés céljából be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, aki a jogszabályi feltételek megléte esetén az aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti.

 

(2) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés esetén minden aláírásgyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell a helyi népszavazásra irányuló kérdést, illetve a helyi népi kezdeményezés tárgyát, valamint az aláírás céljára szolgáló rovatot (név, személyazonosító jel, aláírás)

 

(3) A helyi választási iroda vezetője megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését ha:

a.)    a helyi népszavazásra bocsátott kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,

b.)    a kérdésben nem lehet népszavazást tartani

c.)    ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartott,

d.)    a népi kezdeményezés tárgyában a képviselő-testületnek nincs hatásköre,

e.)    az aláírásgyűjtő nem felel meg a rendelet 8 § (2) bekezdése szerinti formai követelményeknek.

 

9. §

 

A helyi választási iroda vezetőjének a helyi népszavazás és népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntés ellen a helyileg illetékes bírósághoz lehet fordulni.

 

10.§

 

(1) A helyi népszavazás kitűzésére és népi kezdeményezésre irányuló kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő 30 napon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.

A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített határidő elmulasztása esetén a helyi választási bizottság az aláírásokat nem ellenőrzi.

 

(3) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság a kezdeményezés benyújtásától számított 45 napon belül köteles gondoskodni.

 

(4) Az aláírásgyűjtő íveket az aláírok ellenőrzését illetve jogorvoslati eljárás befejezését követő 30 nap elteltével  meg kell semmisíteni.

 

(5) A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelő népszavazás elrendelését elutasító határozat ellen a határozat közzétételétől számított 8 napon belül a Székesfehérvári Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

 

11.§

 

(1) A helyi népszavazás lebonyolításával e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a választási eljárásról szóló törvények a választójogosultság nyilvántartásáról, a választási szervekről, a szavazókörökről és a szavazásról szóló rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

(2) A helyi népszavazás eredményéről a választási bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

Hatályba lépés

 

12.§

 

(1) E rendelet 1998. szeptember 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1996.(I.31.) számú rendelete.

 

 

 

Karger László sk                                            Takácsné dr. Hanák Mária sk

Polgármester                                                    körjegyző