CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2007./XII.20./

R E N D E L E T E

az idegenforgalmi adóról.

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. sz. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdése és 6.§-a felhatalmazása alapján az illetékességi területén bevezeti az    idegenforgalmi adót.

 

A rendelet hatálya

1. §.

(1) E rendelet hatálya Csókakő Önkormányzatának illetékességi (közigazgatási) területére terjed ki.
(2) Az adó bevezetésének időtartama határozatlan idejű. Az Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja és javaslatot tesz az esetleges módosításra.

Adókötelezettség, az adó alanya

2. §.

Az adó alanya a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemély.


Az adó alapja

3. §.

Az adó alapja a Htv. 32. § a) bekezdés 1. pontja szerint a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

 


Az adó mértéke

4. §.

Az adó mértéke a Htv. 6. § c) bekezdése, valamint 33. § a) bekezdése alapján:
személyenként és vendégéjszakánként  100,- Ft.


Adómentesség

5. §.

A 2. § szerinti adókötelezettség alól mentesek a Htv. 31. §-ban felsorolt magánszemélyek.


Az adó beszedésére kötelezett

6. §.

(1) A 2. § alapján fizetendő adó beszedésére, ezen kívül az önkormányzati adóhatóság részére bevallás benyújtására és a beszedett (bevallott) adónak az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára történő befizetésére a Htv. 34. §-ban meghatározottak kötelesek.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.


Hatályba léptető és záró rendelkezések

7. §.

(1) E rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról, valamint az adózás rendjéről szóló mindenkori hatályos törvények rendelkezései az irányadók.

 

Csókakő, 2009. február 1.

 

                                                               Végh Konrád           Kovácsné Szabó Erika
polgármester                   körjegyző