CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2001. (V.1.) sz. rendelete

a közművelődésről

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

A rendelet célja

1.§

 

A rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja

a)      a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosítása

b)      életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése

c)      a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek védelmének erősítésével a lokálpatriotizmus fejlesztése,

d)      település- és környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,

e)      az ifjúság kulturális életének fejlesztése ,

f)        az időskorúak művelődési, közösségi életének támogatása

g)      a település, a régió természeti, kulturális, környezeti, értékeinek közismertté tétele, találkozók, bemutatók, kiállítások rendezése

h)      kapcsolat fejlesztése partnertelepülésekkel.

 

2.§

 

Az önkormányzat a célok megvalósítása érdekében az alábbi szervezetekkel, közösségekkel működik együtt, és támogatja kezdeményezéseiket.

a.)    HANG-SZÍ-TÉR Művészeti Alapiskola (Bodajk ) kihelyezett tagozatai

b.)    Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

c.)    A településen működő egyesületek közösségek

  • Nők klubja
  • Várbarátok Társasága
  • Ifjúsági Klub
  • Nyugdíjas Klub

 

II.

A közművelődési feladatok meghatározása

3.§

 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenységét az alábbi formákban támogatja

(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, szakkörök működése a lakossági igények szerint. Így különösen:

  • Számítástechnika
  • Kézműves
  • Zene (gitár, zongora, furulya)
  • Jazzbalett
  • Rajz
  • Fafaragás

 

(2) a település környezeti, történeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása terén a legfontosabb feladatok:

a)      a megye egyetlen középkori várának megmentése

b)     a helytörténeti munkák kezelése, elhelyezése, a hozzáférhetőség biztosítása

c)      Csókakő történetéről szóló könyv folyamatos terjesztése nem csak a településen, hanem a régióban

d)     A "Csókakői Hírek" rendszeres megjelentetése, benne a település legfontosabb eseményeinek megörökítésével, a közérdekre számot tartó hírek közlésével.

e)      Nemzeti ill. a helyi jelentőségű ünnepek méltó megünneplése

 

(3) Az egyetemes, a nemzeti, és már nemzet kultúrájának megismertetése, befogadása terén:

· Partnertelepülésekkel való kapcsolat ápolása (Heffinegen, Éberhard), a kulturális csoportok közös rendezvényeinek támogatása

· Művészeti, történeti kiállítások, előadások szervezése, rendezése

· A helyi, a regionális kulturális turizmus támogatása

· A világi és egyház ünnepek ismertté tétele

· A helyi rendezvények szervezése, propagálása.

 

(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása terén:

-       helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosít a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola működő tagozatainak

 

(5)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése érdekében biztosítja a közművelődési (és egyéb önkormányzati fenntartású) intézmények és létesítmények ingyenes  igénybevehetőségét, a rendezvények ingyenes látogathatóságát, a civil közösségek önigazgatását.

 

(6) Közművelődés helyínként a Művelődési Házat, a Könyvtárat, az oktatási -- nevelési intézményeket, Jordán Parkerdőt, a vár alatti előadóteret, egyéb önkormányzati kezelésű területeket jelöli ki.

 

(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a feltételeket, gondoskodik a szakintézmények nyitvatartásáról a lakosság igényeinek figyelembevételével, a szükséges közművelődési szakemberek jelenlétéről, a lakosság megfelelő tájékoztatásáról.

 

(8)Az egyéb művelődési lehetőségek keretei  belül biztosítja:

-       lakosság tájékoztatását a Csókakői Hírek rendszeres megjelentetésével

-       fénymásolni, számítástechnikai, Internet --hozzáférési lehetőséget a intézményeken belül.

 

III.

A közművelődési feladatok ellátásának módja

4.§

 

(1)   Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben meghatározott feladati közalkalmazott státuszban lévő művelődési ház vezető, megbízási szerződéssel alkalmazott könyvtáros közreműködésével látja el.

(2)   A feladat ellátásához -- közösségi színtérként -- elsődlegesen a Csókakő, Kossuth L. u. 39. sz. alatti művelődési házat a könyvtárat bocsátja rendelkezésre.

(3)    Közművelődési intézmények fenntartásáról az önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben intézkedik. 

(4)   Az önszerveződő közösségek közművelődési tevékenységét az önkormányzat intézményeiben hely biztosításával, költségvetési lehetőségein belül anyagi eszközökkel támogatja.

Segítséget nyújt a közművelődésben szerepet vállaló közösség pályázaton való részvételben, a pályázati anyag elkészítésében, a saját erő összegének biztosításában.

     

5.§

 

Ez a rendelet 2001. május 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Csókakő, 2001. április 21

 

 

Végh Konrád sk                                                        Takácsné dr. Hanák Mária sk.

Polgármester                                                                körjegyző