CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2001(IV.1) számú rendelete

köztemető rendjéről

(a 2/2005.(I.31) számú rendelettel egységes szerkezetben)

 

Csókakő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti rendeltetésének érvényesítésére, a temető és a temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.XLLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csókakő község közigazgatási területén, önkormányzati tulajdonban lévő köztemető fenntartásának, használatának, valamint a temetkezési rendnek szabályozására.

 

(2) A rendelet alkalmazásánál a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999 évi (X.1) kormány rendelet utasításait figyelembe kell venni.

 

2.§

 

(1) A köztemető fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat temetőgondnok alkalmazásával látja el.

A temetőgondnok feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) A temetőben egyházi és világi szertartás egyaránt végezhető. Az arra jogosult magánszemély illetve gazdálkodó szervezet megkülönböztetés nélkül végezhet temetkezési szolgáltatást

 

(3) A fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.

 

3.§

 

(1) A temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az önkormányzat biztosítja. Ennek keretében karbantartja az építményeket, a közüzemeket, a tárgyi és infrastrukturális létesítményeket, a közcélú zöldfelületeket.

 

(2) A rendeltetésszerű használat alapfeltételei különösen:

-         a temető kiépített útvonallal történő megközelítése

-         a ravatalozó karbantartása

-         nyilvántartások vezetése

-         a temetőlátogatók megfelelő tájékoztatása

-         a temetési helyek kijelölése

-         hulladék elszállítása

 

 

 

 

4.§

 

(1) A temetőben a bejáratnál kifüggesztett térkép szerint -- a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.

 

(2) A temető jellegéből adódóan koporsós sírhelyek és urnás sírhelyek biztosítottak. Az Önkormányzat urnafülkék, sírboltok építésére, a hamvak szétszórására alkalmas temetőrész kialakítani nem tud.

 

(3) Temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:

- egyes sírhely:             200 x 110 x 220 cm

- egyes mélyített sírhely:            250 x 110 x 220 cm

- dupla sírhely:              200 x 220 x 220 cm

- dupla mélyített sírhely:            250 x 220 x 220 cm

- urnasírhely:                             60 x  50   x  50  cm

 

(4) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. A sorok közötti távolság minimálisan 80 cm.

 

5.§

 

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására, gondozására terjed ki.

 

(2) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó. A rendelkezési jog időtartamát az 1999. évi XLIII. Törvény 22.§ (4) bekezdése határozza meg.

 

6.§

 

A temetési helyért az önkormányzat_

- egyes sírhely esetén                          5.000 Ft

- egyes mélyített sírhely esetén 5.000 Ft

-dupla sírhely esetén                        10.000 Ft

- dupla mélyített sírhely esetén        10.000 Ft

- urnás sírhely esetén                         2.500 Ft

megváltási díjat állapít meg, melynek mértékét 2 évente felülvizsgálja.

 

7.§

 

(1) A temetési hely kijelölését az letemettetőnek a gondnoktól kell kérnie, ami a nyilvántartása alapján a sorban következő sírhelyet a temetésre kijelöli.

 

(2) A temetés előbb be kell mutatni a halott vizsgálati bizonyítványt, sírmegváltás esetén a rendelkezési jogosultságot valószínűsítő iratot illetve megváltási díj befizetését igazoló csekket.

 

(3) A koporsós rátemetés esetén az illetékes ÁNTSZ engedélyt be kell szerezni, azt a gondnoknak be kell mutatni.

8.§

 

(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó 1999. évi XLIII. Törvény, a 143/1999.(X.1.) sz. Kormány rendelet szabályait betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét rendbe tartani.

 

(2) A sírhely fölé emelt síremlék magassága nem haladhatja meg a 2 m-t, továbbá a sírhely méretén nem terjeszkedhet túl, közízlést nem sérthet.

 

(3) A sírhely körül tilos fát, bokrot ültetni. Padot betonlépcsőt, egyéb tárgyat elhelyezni. A szemetet a fenntartó által rendszeresített tárolóedénybe kell helyezni. Tilos bármilyen hirdetmény elhelyezése.

 

9.§

 

(1) A temetőben

-         sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, a elhelyezett hozzátartozói

-         temetkezési szolgáltatásokat (1999.évi XLIII törvény 25 §) az arra jogosult vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet

-         egyéb fenntartási munkákat (síremlék bontás, állítás, építés) az arra jogosult magán vagy jogi személy -- megbízás alapján -- végezhet.

 

(2) A temetőben végezendő minden munkát annak megkezdése előtt a gondnoknak be kell jelenteni. Síremlék állításának, felújításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni kell a síremlékez készült méretarányos rajzot és a sírfelirat szövegét.

 

(3) A gondnok a temető használatának szabályairól teljes körű tájékoztatás ad az eltemettetőnek, a beszerzett iratokat

 

10.§

 

Szabálysértést követ az és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki a temetővel a temetkezéssel, a temetőhasználattal kapcsolatos jogszabályt megszegi. A szabálysértési eljárás bejelentés illetve a jegyző ellenőrzési jogkörében tapasztaltak alapján hivatalból indul.

 

11.§

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Csókakő, 2001. március 17.

 

 

 

Végh Konrád sk.                                           Takácsné dr. Hanák Mária sk.

Polgármester                                                    körjegyző