Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11./2006.(XII.01.)  sz. Rendelete

A köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló

6/2002. (II.15.) sz. rendelet módosításáról

10/2003. (XI. 1.) sz. rendelettel

egységes szerkezetben

 

 

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a tv. 49./H. §-49/N §-aiban foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

(1)   E rendelet hatálya a körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2)   A rendelet 5.§-ban meghatározott szociális támogatások a hivatalból nyugállományba került köztisztviselőket illetik meg.

(3)   A rendelet a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is kiterjed.

 

 

Üdülési hozzájárulás

 

2.§

 

(1)   A köztisztviselő részére az önkormányzat üdülési hozzájárulást  biztosít pénzben, vagy  Magyar  Nemzeti Üdülési Alapítvány  által kibocsátott  névre szóló  üdülési csekk  formájában a köztisztviselő választása alapján.

 

(2)   A hozzájárulás mértéke:

 

            Pénzbeni támogatás esetén az illetményalap  75 %- a ( 2006-ban: 27.600 Ft/ év )

            Üdülési csekk esetén az illetményalap          125 %- a ( 2006-ban  46.000 Ft / év

                                                                                                    Max: 62.500 Ft/év lehetne

 

Temetési segély

 

3.§

 

(1)   A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segély illeti meg.

(2)   A segély az illetményalap 50 %-a

 

 

 

 

Visszatérítendő támogatás

 

4.§

 

(1)   A köztisztviselő- kérelemre- illetményelőleg felvételére jogosult.

(2)   Az illetményelőleg felső határa a köztisztviselő két havi nettó illetményének megfelelő összeg.

 

 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

 

5.§

 

A nyugállományú köztisztviselő az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben biztosított szociális keret terhére- eseti szociális segélyben

-         temetési segélyben

-         kedvezményes étkeztetésben részesülhet.

 

 

Záró rendelkezések

 

6.§

 

A rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás , elszámolás rendjét , a visszatérítés szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

 

7.§

 

A rendelet 2002. március 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni. , a módosító rendelkezés 2006.december 1-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Csókakő, 2001.01.30.

 

 

 

 

Végh Konrád sk.                                                                   Dr. Hanák Mária sk.

                              polgármester                                                                            körjegyző

 

 

Kihírdetve: 2006. december 1.

 

                                                                                   Kovácsné Szabó Erika

                                                                                              körjegyző