Csókakő község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 31.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

(egységes szerkezetbe a 7/2008. (VI.01.) számú rendelettel)

 


Csókakő község Képviselő-testülete a  helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény (továbbiakban: Htv.)  1. §. (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. §-ában kapott  felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 

Általános rendelkezések
1. §

 

A rendelet célja a magánszemélyek kommunális adóval kapcsolatos helyi szabályok meghatározása.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.


Adókötelezettség
2. §.

 

Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12.§-ában, valamint 18.§-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 

 

Adóalanyok
3. §.
Az adókötelezettségre, az adó alanyára , az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó

szabályokat a Htv. 24. §-a  és 25.§. (1), (2), (3) bekezdései tartalmazzák.


Az adó mértéke

4. §.


A kommunális adókötelezettség alá eső adótárgyak után a kommunális adó éves összege az alábbi mértékű: 

 

-Lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, üdülőépület, beépítetlen belterületi  földrészlet után:                                                                                                                       17.000.-Ft/év

 

Adókedvezmény

5. §

 

Lakás, üzlet, műhely, külterületi (zártkerti) építmények, beépítetlen földrészlet után megállapított adóból 5.000.-Ft adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a községben állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik.

 

 

 

Adómentesség
6. §.


 


Záró rendelkezések

7.§.

 

E rendelet visszamenőlegesen 2011. január 1. napján lép hatályba.


 

Csókakő, 2011. január 25.

 


Fűrész György                                                                      Kovácsné Szabó Erika 
polgármester                                                                                  körjegyző