Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (X.1.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(egységes szerkezetbe a 15/2007. (X.01.) számú rendelettel)

 

 

 

Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 26. § -ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

I.                  Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet célja

 

1.§

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

 

A rendelet hatálya

 

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csókakő közigazgatási területén élő

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) a Szt. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre,

f) továbbá a Szt. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárokra is,

g) valamint a Szt. 32/B § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és -- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosításáról szóló 2001. évi LXXXIX. tv-ben meghatározott feltételek mellett- a harmadik államból származó hozzátartozójára.

 

 

 

 

 

 

Eljárási rendelkezések

 

3.§

Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Körjegyzőség Hivatalában lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

 

4.§

(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.

(2) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:

havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

 

 (3) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolyatatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás ill. saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

 

 

5.§

(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül történik.

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a kérelmező igazolja.

 

6.§

Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

 

7.§

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelem igazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező külön határozattal kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a  63/2006.(III.27.) Korm. sz. rend 1. sz. melléklete szerinti formában  nyilatkozzék.

8.§

A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a hivatal a jogosultság fennállását- ha a jogszabály másként nem rendelkezi- az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni köteles, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban feljegyzéssel rögzíti.

 

9.§

(1) A polgármester által hozott határozatok ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a Képviselő-testület következő ülése elé  terjeszti, vagy az államigazgatási eljárásról szóló 2004. Évi CXL törvényben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörében a határozatot módosítja vagy visszavonja.

 

10.§

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel szemben a Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

 

 

II.                Fejezet

 

Rászorultságtól függő pénzbel0i ellátások

 

11.§

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén, szociális alapellátás keretében

-időskorúak járadékát

-rendszeres szociális segélyt

-lakásfenntartási támogatást

-ápolási díjat

-átmeneti segélyt

állapít meg a Szt.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

 

Időskorúak járadéka

 

12.§

(1) Az időskorúak járadékának megállapítására, folyósítására, megszűntetésére a Szt. 32/B.-32/D. § vonatkoznak.

(2) A járadék havi összege a Szt. szerinti minimális összeg.

 

Rendszeres szociális segély

 

13.§

(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott, vagy támogatott álláskereső személyek rendszeres szociális segélyre való jogosultságára, a támogatás megállapítására, folyósítására, megszűntetésére a Szt. 37/A-37/H §-t kell alkalmazni.

(2) A támogatott a folyósítás feltételeként az önkormányzat hivatalával és a FM Munkaügyi Központ Móri Kirendeltségével köteles együttműködni.

 

 

 

 

14.§

(1) Az önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott , támogatott álláskereső személyek , munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási  kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető.

(2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják.

(3) A közfeladat keretében végezhető közcélú munkák köre különösen:

- környezetvédelmi, kommunális munka

-az  önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végezhető szakipari tevékenység

(4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését a jegyző látja el.

(5) A kérelmező, ill. a segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni.

(6) Akadályoztatás esetén a nem neki felróható akadályokról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a hivatalba.

(7) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a hivatal vizsgálhatja.

(8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 5 munkanapon belül köteles a munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni.

 

15.§

Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit.

 

16.§

 

Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett a

 

-         a 14. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja vagy nem teljesíti, ill. a felajánlásra nem jelenik meg,

-         a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, ill. a felajánlásra nem jelenik meg,

-          az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti,

-          az együttműködési felhívásra valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, ill. a munkavégzésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be,

-          a segélyezett az együttműködésre kijelölt kirendeltséggel az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot,

-         a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor valamint a jogosultság évenkénti felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező ill. a segélyezett a Szt. 37/D §-nak (2) bekezdésében és 37/F §-ban foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

 

 

-         a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be.

 

Együttműködést nem vállalónak minősül részére a  támogatását 2 hónapig  75 %-os   csökkentett mértékben  kell folyósítani.

 

Az együttműködési kötelezettség  súlyos vagy  két éven belül történő ismételt  megszegése esetén a folyósítást meg kell szüntetni.

 

Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül a törvényben előírtakon túl:

 

-         ha a segélyben részesülő  személy a csökkentett ellátást  megállapító határozat 

      kézhezvételétől számított 30 napon belül  sem teljesíti  együttműködési       

      kötelezettségét.

 

17.§

A rendszeres szociális segély havi összege a Szt. 37/E § (1) bekezdésében kötelezően előírt összeg.

 

A kérelmek elbírálása a polgármester, 2007. Januárt 1.-től a jegyző hatásköre.

 

 

Lakásfenntartási támogatás

 

18.§

(1) A Szt.38.§-ban meghatározott személy lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(2) A lakásfenntartási támogatás fűtési támogatásként is megállapítható.

 

19.§

Csókakő Községben az elismert minimális lakásnagyság, amely a rendelet alapján támogatható:

- egy és két személyes háztartás esetén      60 m2

- háromszemélyes háztartás esetén      80 m2

- négy és több személyes háztartás esetén       100 m2

- haláleset miatt egyszemélyessé váló háztartás esetén 36 hónapon keresztül a 100m2-t meg nem haladó lakásnagyság.

 

20.§

(1) Lakásfenntartási támogatásban lehet részesíteni azt, akinek a családjában saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-t, a lakásfenntartás havi költsége pedig az összjövedelem 35 %-t.

(2) Támogatásban az részesíthető, akinél a lakásfenntartási költségek elérik a közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók összjövedelmének

- lakásfenntartási támogatás esetén a 35 %-t

-         fűtésre nyújtott támogatás esetén 20 %-t.       

(3) Lakásfenntartási költségként elismert kiadások:

-lakbér

-albérleti díj

-lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete

-víz- és csatorna díj

-szemétszállítási költség

-villanyáramdíj

-gázdíj

-tüzelőanyag költségei

(4) A (3) bekezdésben felsorolt költségként legfeljebb a számlával igazolt alábbi összegek vehetők figyelembe havonta lakásonként:

-vízdíj      10m3

-villanyáramdíj      200KWh

-gázfogyasztás esetén fűtési idényre az öregségi nyugdíj legkisebb összegével megegyező költség, fűtési időszakon kívül az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 %-a

- tüzelőanyag költségeinek fűtési idényre az öregségi nyugdíj legkisebb összegével megegyező költség

- lakás fűtésére nyújtott támogatás vonatkozásában a fűtési szezonra felmerülő költéségnek 1/6-a, legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összege

 

21.§

A lakásfenntartási támogatás minimális összege havi 2.500 Ft, maximális összege havonta a saját jogú öregségi nyugdíj minimum 60 %-a, de nem haladhatja meg a támogatandó kiadás 80 %-t.

 

22.§

(1) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a támogatást a lakás tényleges használójának kell megállapítani.

(2) Lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetén a támogatás összege egy évre állapítható meg, havonta egyenlő összegben. Fűtésre nyújtott támogatás esetén az ellátás fűtési szezonra állapítható meg.

 

23.§

Megszűnik a támogatás:

-a megállapított idő elteltével

-a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával

 

24.§

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a rendelet 3.§-ban meghatározottakon kívül

- a lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 12 havi, fűtési támogatás kérése esetén 6 havi- fűtési szezonban felmerülő költségekről szóló- számlával kell igazolni

-magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját szerződéssel ill. a bérbeadó és a bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni

 

A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre.

 

 

 

 

Ápolási díj

 

25.§

(1) A képviselő-testület a Szt. 40-41§-ban meghatározott feltételek szerint a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére anyagi hozzájárulást biztosít.

(2) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki önmaga ellátásra képtelen, tartósan beteg 18 év feletti személy gondozását, ápolását végzi.

(3) A jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150 %-nál alacsonyabb nem lehet.

(4)

     a.) A képviselőtestület  az ápolási díj megállapítására vonatkozó hatáskörét a

          polgármesterre ruházza át.

 

     b.) Az ápolási díjra való jogosultságot 2007. Január 1-től  az SZTV: 43./B.§ (1)

          bekezdésében foglaltak kivételével  az ápolást végző lakóhelye szerinti 

          önkormányzat jegyzője állapítja meg.

 

     c.) A polgármester  (4) bek. a.)-b.) pontjai szerint átruházott hatáskörbe hozott    

         döntései ellen   benyújtott fellebbezéseket II. fokon a képviselőtestület bírálja el.

 

(4) A képviselőtestület az ápolási díj összegét a 18 év feletti ápoltak esetén a mindenkori  öregségi nyugdíj  minimummal azonos összegben  állapítja meg.

 

Átmeneti segély

 

26.§

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő nagykorú személy részre átmeneti segélyt nyújthat. A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre.

 

 

27.§

Átmeneti segélyben lehet részesíteni kérelemre azt a személyt:

-         akinek nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t  egyedülálló esetén 200 %-t nem haladja meg.

-         akinek a mozgás, látás, hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 Ft-t, feltéve ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.

 

28.§

 

(1)   Az átmeneti segély- rászorultsághoz igazodva- 5.000-15.000 Ft.

 

 

 

(2)   Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl. elemi csapás, hosszas kórházi ápolás,

tartós táppénz stb.) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható átmeneti segély a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100 %-ig terjedő összegben.

(3) Sürgős szükség esetén- ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget- a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.

 

Temetési segély

 

29.§

(1)A képviselő-testület temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.

(2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségének

     15 %-a.

     A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség  jelenleg: 150.000 Ft.

(3)   A képviselőtestület  a temetési segély megállapításra  vonatkozó jogkörét  a

      polgármesterre ruházza át.

 

30. §

(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a hivatalban.

(2) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 3. §-ban meghatározottakon túl:

- halotti anyakönyvi kivonatot

-a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele egy háztartásban lő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

 

 

 

III. Fejezet

 

Természetben nyújtott szociális ellátások

 

 

31.§

(1) A rendeletben meghatározott pénzbeli szociális ellátások részben vagy egészben természetbeni szociális ellátások formájában is nyújthatók.

Ilyen: - lakásfenntartási támogatás

          - átmeneti segély

          - temetési segély

 

(2) Természetbeni ellátás különösen

- élelmiszer

- tankönyv

- tüzelő

- közüzemi díj, térítési díj átvállalása

 

 

 

Köztemetés

 

32.§

(1)  A köztemetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Szt. 48.§-a tartalmazza.

 

(2) A Képviselőtestület  az ÖTV.9.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörével élve a

      köztemetés elrendelésére vonatkozó jogkörét a polgármesterre  ruházza át.

 

 

 

 

Közgyógyellátás

 

33.§

(1)   Az SZTV. 50.§ (3) bekezdése alapján a kérelmező  közgyógyellátásra jogosult, ha

 ha

 -       a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének         150 %-t, egyedül élő esetén 200 %-t nem haladja meg, és

-        a kérelmező havi gyógyszerköltsége és gyógyászati segédeszköz költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át  meghaladja.

 

(2 A közgyógyellátásra való jogosultság SZTV 50.§ (3) bekezdése alapján  történő 

    megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell  :

-         háziorvos illetve személyes gondoskodást nyújtó  átmenti bentlakásos  szociális

      intézményben  vagy gyermek  és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban       

      elhelyezett jogosult esetén  - az intézmény orvosa igazolását a havi rendszeres

      gyógyító ellátás szükségletről.

 

-         a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet  9 számú melléklete szerinti  kérelem

      nyomtatványt és  a jövedelmigazolásokat.  

 

(4)   A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző  dönt.

 

 

 

34.§

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

 

 

(1)      A jogosultság megállapítása és felülvizsgálata az SZTV. 54. §-ában foglaltaknak 

           megfelelően történik.

 

 

35.§

 

Adósságkezelési szolgáltatás

 

(1)        A Képviselőtestület adósságkezelési szolgáltatást nem végez, rendeletet nem alkot.

 

 

IV.Fejezet

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

36.§

 

(1)   A Képviselőtestület a személyes gondoskodást  nyújtó ellátások közül  helyben biztosítja  a

-         szociális információs szolgáltatást

-         étkeztetést

-         házi segítségnyújtást

 

(2)   Az önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételére irányuló  kérelmek

     benyújtásánek módját az SZTV. 92.§ (2) bek. b./ pontjában nyert felhatalmazás

          alapján az alábbiak szerint szabályozza:

 

 

           Az étkeztetés és házi segítségnyújtás ügyében érkezett kérelmek elbírálása a

           polgármester hatáskörébe  tartozik a képviselőtestület utólagos tájékoztatása

           mellett.

 

 

37.§

Záró rendelkezések

 

36.§

(1) A rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálásnál is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az  

      5./2004(V.01.) sz. rendelet.

 

 

Csókakő, 2006.09.26.

 

 

     

                                                                                             

                Végh Konrád                                                                            Kovácsné Szabó Erika

                polgármester                                                                                      körjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:............................................