BEVALLÁS

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó

talajterhelési díjhoz

2008. évről

 

 

I. A díjfizető (kibocsátó):

 

Neve: ....................................................................................................................................................................................

 

Születési helye: ................................................................................  Ideje: ....................................................................

 

Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................

 

Adószáma: .........................................................................................................................................................................

 

Lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................

 

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

 

Címe: Csókakő, .................................................................................................................................................................

 

Helyrajzi száma: .....................................................

 

 

III. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség 2008. évben: ....................................................... m3

    (Fejérvíz Rt. Üzemviteli Osztály által közölt adat)

 

    Csökkentő tényezők:

2. 2008. évben a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el,  amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja:

                                                                                                                           ...................................................... m3        

 

3. Talajterhelési díj alapja: (1. sor csökkentve 2. sor összegével:   ....................................................... m3

 

4. A talajterhelési egységdíjának mértéke:                                                               120 Ft/m3

 

5. A számított talajterhelési díj: (3. sor x 4. sor x 3)                             ...................................................... m3

    (ahol 3 = területérzékenységi szorzó)

 

6. Fizetendő talajterhelési díj                                                                     .......................................................m3

    (A számított talajterhelési díj    90 %- a)

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevvallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

................................................., 2009. ......................................................

 

 

                                                                                                                       ........................................................................