CSÓKAKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

5/2007.(IV.01.) számú rendelete

a térítési díjakról

( 2/2013.(III.01) sz. rendelettel és a 9/2008.(IX.01) sz. rendelettel egységes szerkezetben )

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III tv. 115.§ (1) bekezdése,valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e. pontjban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben biztosított, valamint a szociális étkeztetés térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátásért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a napközi otthonos óvoda, általános iskola, menza, vendégétkeztetés esetén.

 

2.§

 

A térítési díjat a rendeletben meghatározottak szerint

a.)    az ellátást igénybe vevő

b.)    a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő

c.)    tartásra, gondozásra köteles személy köteles megfizetni.

 

3.§

 

(1) A térítési díjat az önkormányzat évente kétszer állapítja meg.

(2) A térítési díj mértéke: naponta 

                                         

                                         - óvodai nevelés:                                                 280.-Ft + ÁFA

                                         - általános iskolások, 3* étkezés:                    305.-Ft + ÁFA 

                                         - gyermek menzai ellátás:                                 243.-Ft + ÁFA 

 

 

4.§

 

(1) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem kívánja igénybe venni. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

 

(2) ha az ellátást betegség vagy más ok miatt nem veszik igényben, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

5.§

 

(1)   A térítési díjat havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10-12. napja közötti időpontig kell befizetni az intézmény élelmezés vezetőjénél.

 

(2)   Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezető 5 napon határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívhatja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha az határidő eredménytelenül telt el az intézményvezető tájékoztatja az önkormányzatot a díjhátralék behajtása érdekében.

 

6.§

 

(1) Normatív kedvezmények gyermekétkeztetés esetén

a) az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tauló után az intézményi térítési díj 50%-át

c) három- vagy  többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az ntézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani.

 

(2)   A Normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kötelezettek közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett

a) a tizennyolc éven aluli

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket

 

(3) A normatív kedvezmény megállapításához az (1) bekezdésben szereplő nyilatkozaton kívül alábbi igazolásokat kell csatolni:

                 a.)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat      

                        másolatát

                 d.)  a magasabb összegű családi pótlék folyósításról szóló igazolást

 

(4) Az önkormányzat a gyermekek védelméről szóló 7/2007. (VI.01.) számú rendelet 7.§-a alapján, a rendkívüligyermekvédelmi támogatás feltételeinek megléte esetén a téríítési díjat átvállalhatja.

 

 7. §

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 12/1998. (IX.2) számú rendelet a térítési dajakról és az azt módosító (a 8/1999. (X.1.); 19/2000.(XII.25.); 19/2001. (XII.25.); 1/2003. (I.31.); 9/2003. (XI.1.); 1/2005. (I.31.) sz rendelettel egységes szerkezetben)

A vastag, dőlt betűvel szedett rendelkkezések 2007. szeptember 1-én lépnek hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Csókakő, 2007. március 27.

 

                             Végh Konrád                                           Kovácsné Szabó Erika

                             Polgármester                                                    körjegyző