Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

   10/2013. (XII.01.) számú önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 

Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletének végrehajtására  a következőket rendeli el:

 

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

 

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet     alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Csókakő Községi  Önkormányzat számára.

 

(2) E rendelet célja, hogy Csókakő  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás  ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Csókakő Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

 

2. A támogatás feltételei

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást -tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki

a)      Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b)      Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy

c)      Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.

 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást  -  tűzifát- biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Csókakői személyek számára, akik

 

      a)   Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

b)   3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

c)      70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagy

d)     gyermekét egyedül neveli vagy

e)      Igazolható módon fennálló hiteltartozása van,mely létfenntartást veszélyezteti,

 

feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban  az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 28.500 Ft) nem haladja meg.

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

(4)  Háztartásonként  legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítható.

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra -- függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől -- az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

3. A támogatás igénylésének menete

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2013. december 5. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalba  lehet benyújtani

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről

2013. december 8. napjáig határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított  381.000 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 63.500 Ft saját forrás. A forrás felhasználását követőenbenyújtott kérelmeket -- függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -- el kell utasítani.

 

 

Záró rendelkezések

 

6. § (1) Ezen rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba, és 2013. december 31. napján hatályát veszti.

 

       

 

 

                Fűrész György                                 Kovácsné Szabó Erika

                             polgármester                                           jegyző

Ikt.sz : •                                                                         1. sz. melléklet az  10/2013/XII.01.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2013.XII.05-ig.

Kérelem

........................................................  (név) (szül. hely és idő: ..........................................

Csókakő ,............ u. .................  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló  10/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:........................................

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma............................................................

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma........................................

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma.........................

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

1.    Név. ................................................................. Szül.idő...................................................................

2.    Név. ................................................................. Szülidő....................................................................

3.    Név. .................................................................. Szülidő‑

4.    Név. ................................................................. Szül.idő•.................................................

g) gyermekemet egyedül nevelem

i.) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

j.) igazolható módon fennálló hiteltartozásom van melylétfenntartásomat veszélyezteti (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges,)

 (megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

 

Név

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel

Születési idő

(év, hó, nap)

Havi nettó jövedelem

(Ft)

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

jövedelemigazolásokat mellékelni szükséges

 

Csókakő , 2013.

                  kérelmező

 

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Csókakő , 2013. .......................

ügyintéző

A Polgármester döntése:

Kérelmező részére ......................................  /2013. (................. ) számú határozatommal

           .............q tűzifát biztosítottam vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Csókakő , 2013. .....................

Fűrész György polgármester

                                 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet az  10/2013.X(II.01) önkormányzati rendelethez

 

Átvételi elismervény

.................................................  (név) Csókakő , u. .....................................................  sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Csókakő Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   10/2013. (XII.01.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként      q mennyiségű tűzifát átvettem.

Csókakő , 2013. ...................................... hó ........ nap

                                                                                                             aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

    1./2013. (II.01.) számú önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 

Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendeletének végrehajtására  a következőket rendeli el:

 

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

 

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet           alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Csókakő Községi  Önkormányzat számára.

 

(2) E rendelet célja, hogy Csókakő  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Csókakő Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

 

2. A támogatás feltételei

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást -tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki

a)      Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b)      Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy

c)      Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást  -  tűzifát- biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Csókakői személyek számára, akik

 

      a)   Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

b)   3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

c)      70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagy

d)     gyermekét egyedül neveli vagy

e)      Igazolható módon fennálló hiteltartozása van,mely létfenntartást veszélyezteti,

 

feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban  az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 28.500 Ft) nem haladja meg.

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

(4)  Háztartásonként  legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítható.

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra -- függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől -- az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

3. A támogatás igénylésének menete

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2013. február 15. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalba  lehet benyújtani

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről

2013. február 20. napjáig határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított 91.440 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított

 15.240 Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket -- függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -- el kell utasítani.

 

 

 Záró rendelkezések

 

6. § (1) Ezen rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, és 2013. május 31. napján hatályát veszti.

 

       

 

 

                Fűrész György                               Kovácsné Szabó Erika

                             polgármester                                          jegyző

Ikt.sz : •                                                                            1. sz. melléklet az 1/2013/II.01.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2013.02.14-ig.

Kérelem

........................................................  (név) (szül. hely és idő: .........................................

Csókakő ,............ u. .................  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 1/2013.(II.01.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.......................................

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma.............................................................

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma.........................................

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma.........................

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

1.    Név. ................................................................. Szül.idő..................................................................

2.    Név. ................................................................. Szülidő...................................................................

3.    Név. .................................................................. Szülidő‑

4.    Név. ................................................................. Szül.idő•................................................

g) gyermekemet egyedül nevelem

i.) 70 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok,

j.) igazolható módon fennálló hiteltartozásom van melylétfenntartásomat veszélyezteti (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges,)

 (megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

 

Név

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel

Születési idő

(év, hó, nap)

Havi nettó jövedelem

(Ft)

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

jövedelemigazolásokat mellékelni szükséges

 

Csókakő , 2013.

..........................................

                  kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Csókakő , 2013. ........................

ügyintéző

A Polgármester döntése:

Kérelmező részére  /2012. (.............................................................. ) számú határozatommal

           .............q tűzifát biztosítottam vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Csókakő , 2013. .....................

Fűrész György polgármester

po

                                 

2. sz. melléklet az  1./2013.(II.01) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

.................................................  (név) Csókakő , u. .....................................................  sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Csókakő Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként      q mennyiségű tűzifát átvettem.

Csókakő , 2013. ...................................... hó ........ nap

                                   átadó                                                              átvevő