Csókakő Községi Önkormányzat

11./2008.( X.01) sz. Rendelete

a környezet védelméről

Csókakő község Önkormányzatának Képviselőtestülete a község  lakói életminőségének fenntartása, a környezeti értékek megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában, a 48. § (1) és a (3) bekezdés b.) pontjában, az 58. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 49. § (4) bekezdése alapján biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

 

(1)  E rendelet célja, hogy az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében elősegítse a környezeti elemek védelmét és megállapítsa

-    a levegőtisztaság-védelmi,

-       a zaj- és rezgésvédelmi szabályokat,

 

 

A rendelet hatálya

2. §

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Csókakő közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háztartási tüzelőberendezések és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó berendezések forrásai által okozott légszennyezésre, valamint az avar és kerti hulladék égetésére.

II.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3. §

 

E rendelet alkalmazásában:

 

(1)   avar- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban kerti hulladék);

 

(2)   csendes övezet: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi, oktatási, művelődési, szociális stb.) létesítményt körülvevő terület;

 

(3)   háztartási, fűtési tevékenység: minden olyan 120 kW/h alatti egyedi fűtőberendezés üzemeltetése, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja.

 

(4)     közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan  önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének  megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

                                                                      

 

III.

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

 

 

 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

4. §

 

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése, az avar- és kerti hulladék kivételével Csókakő egész területén tilos.

 

 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

5. §

 

(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

 

(2) A község azon részein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.

 

(3) Családi házas és üdülőövezetben kerti hulladékot (nyesedéket) égetni

szeptember  15-e és április 30. között lehet vasárnapok és ünnepnapok kivételével.

     Az égetést  9,00 - 17,00 óra közötti  időszakban lehet végezni, szélcsendes 

      időben.

  Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

 

(4) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak  hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

 

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

 

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

 

(7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait stb.).

 

 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre

vonatkozó szabályok

 

6. §

 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

 

(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos.

 

(3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó berendezések forrásait úgy kell üzemeltetni, hogy azok káros levegőszennyezést ne okozzanak. Ezekben a tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

 

(4)  Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

 

(5)  A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

 

ZAJVÉDELEM

7. §

 

(1)   Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Csókakő mindenkor hatályos szabályozási tervét kell alapul venni.

 

(2)   Csendes övezetek kialakítására kijelölt területek: a község egészségügyi, közigazgatási, szociális, oktatási, művelődési intézményeinek, templom, temető és a pihenésre szolgáló létesítményeinek és helyi oltalom alá tartozó természetvédelmi területeinek 100 m-es körzete, valamint a lakóövezetek és üdülőövezetek 100 m-es körzete.

 

(3)   A csendes övezetekben zajkibocsátással járó ipari tevékenység újonnan nem telepíthető, és újonnan csak nappal (6,00-20,00-ig) üzemelő kereskedelmi egység létesíthető.

 

 

(4)  A csendes övezetekben zajjal járó munkákat (pl. betonkeverés, fűnyírás, gépi fűrészelés, stb.) munkaszüneti és vasárnapok kivételével 7.00-20.00 óra között lehet végezni.

 

 

 

 

A RENDELET BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

8. §

 

(1)  Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő szabálysértési, illetőleg 500-tól 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

 

(1) E rendelet 2008. ...............-án lép hatályba.

 

 

 

Csókakő, 2008................

 

 

 

 

           Végh Konrád                                    Kovácsné Szabó  Erika

           Polgármester                                             körjegyző