A D Ó B E V A L L Á S

                           a _______év  ______________ havi beszedett idegenforgalmi adóról 
a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és az  1/2009. (II.1.) számú rendelettel módosított 20/2007. (XII.20)    számú önkormányzati rendelet alapján


1./ Az adó beszedésére kötelezett adatai:
 Neve: ___________________________________________________________________
 Adószáma vagy adóazonosító jele: ____________________________________________
 Statisztikai számjele: _______________________________________________________
 Címe: ___________________________________________________________________
 Számlavezető pénzintézet neve, számlaszáma: _________________________________
  _________________________________

2./ A szálláshely címe: ________________________________________________________

3./ Helyi megbízott neve: ______________________________________________________

4./ Vendégek száma: _________________ fő


 a) Összes vendégéjszakák száma:                       v. éj
 b) Adómentes vendégéjszakák száma*               v. éj
 Adómentes vendégéjszakák részletezése:

 Htv. 31. §.b.) (a 18 életévét be nem töltött magánszemély)             v.éj 

 Htv. 31. § b) (eü. vagy szoc. intézménybe utalt):                                 v. éj
 Htv. 31. § c) (hallg. vagy helyi üzem munkavégzés):                         v. éj
 Htv. 31. § d) (üdülő tulajdonosa):                                                         v. éj
 Adóköteles vendégéjszakák száma (a-b):                                         v. éj


5./ Az idegenforgalmi adó mértéke 2009. február  1-től:     100,-Ft/fő/éj.

6./ Fizetendő adó összesen (adóköteles éjszakák száma*100 Ft): _________________ Ft.

__________________, _______ év ____________ hó ____ nap

            __________________________
     cégszerű aláírás

Beküldési, befizetési határidő: a tárgyhót követő 15. nap!

Csókakő községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8074. Csókakő, Petőfi Sándor u. 3. Telefon: 22/583-021
___________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÓ

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30 § (1) bekezdés a) pontja, valamint Csókakő községi  Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 20 /2007. (XII.20 ) számú rendelete alapján:
"adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt."


Az adó mértéke 2009.február 01-jétől személyenként és vendégéjszakánként: 100,- Ft / fő / éjszaka.

Az adó beszedésére kötelezett:
a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető;
b) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosult szerv;
c) az a) -- c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.

A fentiek alapján fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adóbevallás, az adó megfizetése:
- a vendégek számáról, ezen belül magánszemélyek által eltöltött adóköteles vendégéjszakákról, a beszedett adóról az adóbeszedésre kötelezett a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást adni,
- az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hónap 15. napjáig (bevallási határidőig) köteles az önkormányzati adóhatóság számlájára.

Az átutalási megbízáson, illetve a készpénz-átutalási megbízáson minden esetben fel kell tüntetni az adószámot/adóazonosító számot.

Felhívom szíves figyelmét a bevallások és befizetések határidejének betartására, mivel a határidők elmulasztása mulasztási bírság, illetve késedelmi pótlék felszámítását vonja maga után, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165. § és 172. § alapján.
 

Adómentesség
Mentes az adókötelezettség alól:
a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,
b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély*, továbbá


* A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozókról, illetve a településen ideiglenes iparűzési tevékenységet folytató vállalkozókról Csókakő Önkormányzati Adóhatósága ad ki igazolást. Igazolás hiányában nem adható adómentesség.

Csókakő, 2009  február 1.                                              Kovácsné Szabó Erika
                                                                                                       körjegyző